0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w 2014 roku

Wielkość tekstu:

Zgodnie z nowymi ustaleniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płaca minimalna w 2014 roku wyniesie 1680 zł. W porównaniu z rokiem 2013 jest to wzrost o 80 zł.  Związki zawodowe domagały się na przyszły rok wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia o 120 zł. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie jednak podjęta najpóźniej 15 września 2013 r.

Kwotę wynagrodzenia na rok 2014 obliczono w oparciu o:

 • prognozowany na 2014 r. wzrost inflacji - 2,4%;
 • prognozowany na 2014 r. realny wzrost PKB - 2,5% (do obliczenia  płacy minimalnej przyjmuje się 2/3 tego wskaźnika tj.1,67%);
 • wskaźnik weryfikacyjny zastosowany w odniesieniu do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia- 1,00875486381. Uzyskuje się go przez podzielenie wskaźnika wzrostu cen w roku poprzednim (103,7%) przez prognozowany wskaźnik wzrostu cen w roku poprzednim (102,8%).

Tryb ustalania minimalnego wynagrodzenia

Warto w tym momencie wyjaśnić, jak dokładnie przebiega ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest określana co roku na następny rok kalendarzowy. Tryb jego ustalania przewiduje 3 podstawowe etapy:

 • przedstawienie przez Radę Ministrów Trójstronnej Komisji wymaganych informacji do dnia 15 czerwca,
 • ustalenie przez Trójstronną Komisję minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca,
 • ustalenie przez Radę Ministrów minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września (w razie braku ustalenia przez Trójstronną Komisję).

Trójstronna Komisja, o której mowa wyżej, to inaczej Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych (ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego). Stanowi ona forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. W negocjacjach Komisji bierze udział strona rządowa, strona pracowników oraz pracodawców.

Pierwszym etapem ustalania wynagrodzenia jest przekazanie partnerom społecznym, związkom zawodowym i pracodawcom przez Ministerstwo propozycji wynikającej z reguł ustawowych. Informacja taka musi zostać przekazana najpóźniej do 15 czerwca każdego roku. Rada Ministrów przedstawia Trójstronnej Komisji:

 • propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia;
 • informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;
 • informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;
 • wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;
 • informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;
 • informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
 • informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;
 • informację o poziomie życia różnych grup społecznych;
 • informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;
 • wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

W drugim etapie Trójstronna Komisja uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca. W przypadku braku ustalenia przez Komisję Trójstronną minimalnego wynagrodzenia, Rada Ministrów musi, w terminie do 15 września każdego roku, ustalić płacę minimalną. Następuje to w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”. Ważne jest, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów do 15 września, nie może być niższa od propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia, przedstawionej przez Radę Ministrów Trójstronnej Komisji do dnia 15 czerwca.

Ponadto warto wiedzieć, iż jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen, o którym Rada Ministrów informuje Trójstronną Komisję, wynosi:

 • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;
 • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia.

Na podstawie art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, należy zwrócić uwagę, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia powinna być ustalona w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy, to na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy, wynagrodzenie to nie może być niższe niż 80 % ogłoszonego przez Radę Ministrów minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tymi ustaleniami, w 2014 r. będzie to co najmniej 1344 zł (80% z 1680 zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów