0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik - strona stosunku pracy, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku zatrudnienia osoby powyżej 16 roku życia, a która nie ukończyła 18 lat, stosuje się przepisy zawarte w artykule dziale 9 Kp. Zatrudnienie młodocianych.

Obowiązki pracownika

Pracownik ma przede wszystkim obowiązek wykonać swoje obowiązki sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych.

Przepisy prawa pracy zobowiązują pracownika w szczególności do:

 • przestrzegania czasu pracy,

 • przestrzegania regulaminu pracy,

 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 • dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

 • przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Prawa pracownika

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Pracownik ma prawo do:

 • poszanowania godności,

 • godziwego wynagrodzenia za pracę,

 • do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych,

 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • zaspokojenia potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych,

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • tworzenia i przystępowania do organizacji, które miałyby na celu jego ochronę prawną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów