0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Próbki dla kontrahentów z UE a WDT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nasza firma zajmuje się produkcją farby. Rozszerzamy działalność gospodarczą na kraje UE. Aby zdobyć nowych klientów planujemy wysłać próbki dla kontrahentów z UE naszych produktów (małe pojemniki z farbą). Czy wysłanie próbek będzie podlegać opodatkowaniu jako WDT?

Tomasz, Koszalin

 

Wysyłka do kontrahentów nie będzie podlegała opodatkowaniu, ze względu na fakt, że przemieszczane towary stanowić będą próbki dla kontrahentów z UE, które wyłączone są z opodatkowania VAT.

Próbki a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Opodatkowanie występuje zatem, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • przekazanie nastąpiło na potrzeby osobiste pracownika,
  • podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabytych towarów.

Wyłączeniu z opodatkowania podlegają dwie kategorie nieodpłatnych dostaw towarów (art. 7 ust. 3 u.p.t.u.):

  • prezenty o małej wartości
  • próbki

- jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Definicja próbek znajduje się w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku VAT. Pod tym pojęciem kryje się egzemplarz albo niewielka ilość towaru, która pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Przekazanie takiej próbki dla kontrahentów musi służyć promocji określonego towaru i nie powinno zaspokajać potrzeb odbiorcy. Wyjątkiem są tu sytuacje, kiedy zaspokojenie potrzeby jest nieuniknione w promocji danego produktu.

Podkreślenia wymaga fakt, że dopiero łączne spełnienie ww. przesłanek pozwala uznać dany towar za „próbkę” i w konsekwencji zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 3 ustawy wyłączyć przekazanie (wręczenie) towaru z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednocześnie przy rozważeniu, czy określone czynności wykonywane przez Pana stanowią „przekazanie próbek towarów” należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności.

Próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmioty będące w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania np. segmentu produktów.

Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także przyczyna jego podarowania, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego, czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki dla kontrahentów, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki dla kontrahentów nie może przybierać działań o charakterze handlowym.

W przedstawionej przez Pana sprawie towary są egzemplarzami pełnowartościowymi i posiadają właściwości produktów końcowych - umożliwiają zatem one ocenę cech i właściwości towarów w ich ostatecznej postaci. Tym samym możemy uznać je za próbki dla kontrahentów.

Próbki dla kontrahentów z UE - czy to WDT?

Natomiast WDT jest to wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju wywozu.

Jednak do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT nie dochodzi wtedy, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika będą towary spełniające definicję prezentów o małej wartości lub próbek towarów. W przypadku ich przekazania, zgodnie z ustawy o VAT, postanowienia art. 7 ust. 2 nie mają zastosowania, czyli przekazanie to nie podlega VAT.

W konsekwencji pomimo wywozu próbek z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż przekazanie próbek następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, czyli nie podlega opodatkowaniu.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r., sygn. IPPP3/4512-602/15-2/SM, gdzie możemy przeczytać:  

(…) w sytuacji opisanej we wniosku przemieszczane są towary, uznane za próbki dla kontrahentów w myśl art. 7 ust. 7 ustawy. W tym przypadku nie można zatem mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy, ponieważ Spółka będzie przemieszczać towary, które nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy.

Zatem stanowisko w zakresie nieuznania przemieszczenia towarów klasyfikowanych jako próbki dla kontrahentów z UE za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest prawidłowe. (…)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów