0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Punkt informacji dla przedsiębiorcy - najważniejsze funkcje PIP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W pakiecie Konstytucji biznesu pojawiła się m.in. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy regulująca funkcjonowanie CEIDG, czyli istniejącej już instytucji zajmującej się m.in. rejestracją działalności gospodarczych osób fizycznych oraz zastępująca dotychczasowy Pojedynczy Punkt Kontaktowy tak zwanym PIP-em - Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (nie mylić z Państwową Inspekcją Pracy).

Cel powstania PIP - Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

Wprowadzenie zmian od 30 kwietnia ma na celu przede wszystkim usprawnienie i uproszczenie procesu rejestracji działalności gospodarczej oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG. Zakłada się, że utworzenie nowego kanału komunikacji i zintegrowanie w jednym systemie teleinformatycznym wszelkich informacji z organów administracyjnych zachęci przedsiębiorców do korzystania z kontaktu w formie wyłącznie elektronicznej.

Uwaga!

Jak podano w uzasadnieniu do projektu ustawy, należy zauważyć, że obecnie tylko ok. 3% przedsiębiorców wybiera możliwość składania wniosków do CEIDG wyłącznie drogą elektroniczną, stąd próba zachęcenia do korzystania z tej formy poprzez udostępnienie nowych możliwości.

Opłata skarbowa za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie dostosowany do tego, by można elektronicznie (płatność online) uiścić opłatę skarbową za wystawienie dokumentów urzędowych (np. zaświadczeń).

Wnioski i zaświadczenia o niezaleganiu poprzez PIP - lipiec 2018 roku

Dzięki nowemu rozwiązaniu od lipca 2018 roku przedsiębiorca będzie mógł elektronicznie złożyć wniosek o niezaleganiu w ZUS-ie oraz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a także elektronicznie pobrać wydawane w odpowiedzi na wniosek zaświadczenia o niezaleganiu. Mocno upraszcza to dotychczasową procedurę starania się o tego typu dokumenty.

Jak składać dokumenty za pośrednictwem PIP?

Wnioski i formularze będą składane za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy elektronicznie, stąd będą wymagały podpisu:

 • akceptowanego w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przedsiębiorcy,

 • potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Potwierdzenie złożenia dokumentów w PIP

Potwierdzeniem prawidłowego złożenia dokumentów w Państwowym Punkcie Informacyjnym jest tzw. UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru. Datą wszczęcia sprawy będzie więc data wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu widoczna na UPO.

Okres przechowywania danych w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Przepisy przewidują okres 10 lat jako czas przechowywania i przetwarzania złożonych za pośrednictwem PIP dokumentów (czas liczony od dnia ich złożenia lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego). Przy czym zastrzega się, że przedsiębiorca może zgodzić się, by okres ten był wydłużony.

Zadania realizowane przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Do zadań tzw. PIP należy:

 • zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:

  • podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,

  • świadczeniem usług transgranicznych,

  • wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej;

 • zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności, o których mowa w pkt 1;

 • realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jakich informacji będzie dostarczał Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie informował m.in. o:

 • procedurach i formalnościach wymaganych przy zakładaniu, prowadzeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej;

 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy dotyczące zakładania czy prowadzenia działalności ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;

 • środkach prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;

 • prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców;

 • liście rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

Jednak należy mieć na uwadze, że PIP nie będzie instytucją prowadzącą doradztwo w indywidualnych sprawach, a jedynie punktem informacji ogólnej.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów