Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej może być wynikiem wielu różnych czynników - wśród nich można wymienić m.in. niekorzystną sytuację na rynku, zmianę formy działalności gospodarczej czy po prostu kiepski pomysł na interes. Wiąże się z nim wiele formalności do wypełniania - i to właśnie o nich piszemy w niniejszym artykule.

Zamknięcie działalności gospodarczej - spisy i wykazy

Zamknięcie działalności gospodarczej wymaga sporządzenia właściwych remanentów i wykazów jeszcze przed udaniem się do urzędu. Na gruncie podatku dochodowego niezbędne są:

  • spis z natury,
  • wykaz środków trwałych i wyposażenia.

Spis z natury musi objąć wszelkie towary handlowe i materiały w posiadaniu firmy, identycznie jak przy sporządzaniu standardowego remanentu na otwarcie bądź zamknięcie roku podatkowego.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia jest niezbędny, ponieważ według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż firmowych sprzętów stanowi opodatkowany przychód z działalności. Podatek należy odprowadzić, jeżeli sprzedaż firmowego wyposażenia ma miejsce przed upływem 6 lat od zakończenia działalności gospodarczej. Gdy ten czas minie, pobór podatku nie obowiązuje.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia na zakończenie działalności gospodarczej powinien zawierać:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Uwaga!

O sporządzaniu opisanych wyżej dokumentów trzeba zawiadomić naczelnika właściwego US w terminie przynajmniej 7 dni przed dokonaniem tego działania.

 

Dla czynnych podatników VAT Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się ze sporządzeniem drugiego spisu z natury. W nim - oprócz towarów i materiałów - mają zostać uwzględnione też inne zasoby przedsiębiorstwa, takie jak środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których odliczono VAT.

Konieczność sporządzenia takiego spisu przy zakończeniu działalności gospodarczej wynika z tego, że środki trwałe (i inne składniki majątku) są na podstawie ustawy o VAT uważane za towar. Jeżeli przy ich kupnie odliczono podatek, to w chwili ich likwidacji należy je opodatkować - za podstawę trzeba tu uznać kwotę netto nabycia bądź koszt wytworzenia.

 

Uwaga!

Wartość dokonanego spisu z natury należy wziąć pod uwagę w ostatniej składanej deklaracji VAT.

 

Zamknięcie działalności gospodarczej - wyrejestrowanie firmy

Likwidując jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, skorzystać należy z dobrze znanego formularza CEIDG-1, w którym uzupełnia się niezbędne dane formalne (nie trzeba wypełniać całego druku).

Wypełnienie i przesłanie druku CEIDG-1 potrzebne jest do wykreślenia działalności z rejestru CEIDG. Informacja idzie też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - instytucja zgłasza zmianę płatnika składek ZUS lub KRUS. Jeśli w likwidowanej firmie zatrudniano pracowników, konieczne okazuje się wypełnienie druku ZUS-ZWUA służącego do wyrejestrowania ich z ubezpieczeń.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług muszą też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz VAT-Z, informujący fiskusa o zakończeniu działalności gospodarczej i zaprzestaniu wykonywania działalności opodatkowanych VAT.