0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dla kogo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O możliwość opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy ubiegać się w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i opłacać składkę miesięczną. Nie wiesz, jakich formalności musisz dopełnić? Nasz artykuł wyjaśnia tę kwestię.

Kto podlega dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym?

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może opłacać ktoś, kto nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Najczęściej spotykanym przekładem są osoby zatrudnione na umowę o dzieło. Co ważne, osoba ubiegająca się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne powinna zadbać o to, aby zgłosić również do ubezpieczenia swoich członków rodziny - dziecko, małżonka, dziadków.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - potrzebna dokumentacja 

Do dopełnienia formalności przy składaniu wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w placówce NFZ będą wymagane następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym z NFZ,
 • poświadczenie wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia - np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu działalności gospodarczej, potwierdzenie zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o utracie statusu osoby bezrobotnej (wyrejestrowanie z PUP). 

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zostaje zawarte na podstawie umowy na czas nieokreślony. Należy jednak zaznaczyć, że porozumienie może zostać rozwiązane na pisemny wniosek osoby ubezpieczonej. 

Po zawarciu umowy należy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, złożyć w ZUS wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 x x , a w przypadku zgłoszenia członków rodziny dodatkowo druk ZUS ZCNA. Za każdy miesiąc dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy przekazywać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - koszty

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał - stanowi bowiem 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku. Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest podawana do wiadomości publicznej przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). Taką  informację można także uzyskać bezpośrednio w oddziale NFZ. 

Zatem wartość składki należy obliczyć na podstawie:

 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku - np. za III kwartał 2020 r. to 5.371,81 zł
 • kwoty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wartości przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w  IV kwartał 2020 r. to 483,46zł.

Składkę należy przekazać na właściwy rachunek bankowy ZUS najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli w sierpniu należy zapłacić za lipiec).

Niestety osoby, które od dłuższego czasu pozostają bez ubezpieczenia zdrowotnego, muszą liczyć się z tym, że przed wydaniem zgody na opłacanie dobrowolnej składki będą musiały ponieść dodatkowe koszty. Wysokość opłaty jest uwarunkowana tym, jak długa była przerwa w jej opłacaniu. Wartość dopłaty ustala się procentowo od dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa była dłuższa niż 3 miesiące i trwała nieprzerwanie:

 • 20% - przerwa powyżej 3 miesięcy do roku,
 • 50% - przerwa powyżej roku do 2 lat,
 • 100% - przerwa powyżej 2 lat do 5 lat,
 • 150% - przerwa powyżej 5 lat do 10 lat,
 • 200% - przerwa powyżej 10 lat.

Na wniosek osoby ubiegającej się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dyrektor NFZ może odstąpić od powyższej opłaty lub rozłożyć ją na raty. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia członków rodziny nie ponosi się dodatkowych kosztów.

Umowa zawarta z NFZ oraz aktualny dowód zapłaty za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można rozwiązać:

 1. na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ,
 2. w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (ubezpieczeniem obowiązkowym lub jako członek rodziny).

W obu przypadkach należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale NFZ.

W wypowiedzeniu umowy powinna być zawarta data rozwiązania umowy. Do wypowiedzenia należy dołączyć dowody opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które były uregulowane w okresie trwania umowy, a także dokument potwierdzający uzyskanie innego tytułu ubezpieczenia (gdy następuje zmiana tytułu ubezpieczenia). Powiadomienie jest skuteczne najwcześniej z dniem złożenia wypowiedzenia we właściwym oddziale NFZ.

Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ należy dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA we właściwym oddziale ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów