Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część II

Urząd skarbowy nie tylko prowadzi rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, ale również w jego gestii pozostają rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług, zwanym również podatkiem od wartości dodanej czy po prostu VAT. Jednocześnie należy pamiętać, że obecnie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ustalają urząd właściwy dla VAT zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, czyli dokładnie tak jak dla celów podatku dochodowego. Poniżej wyjaśniamy, jak prawidłowo dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym.

Czy każda osoba prowadząca działalność rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług?

Przepisy dają możliwość skorzystania ze zwolnień podmiotowych, wyznaczając limit wartości sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorca ma obowiązek rozliczania się z VAT.

Ważne!

Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto. Limit ten obowiązuje od 2017 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy o VAT.

Jeśli więc podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, nie przewiduje wyższej sprzedaży, nie ma obowiązku rejestracji do VAT. Należy jednak zwrócić uwagę, że kwotę limitu liczy się w proporcji do okresu prowadzonej działalności, uwzględniając w obliczeniach liczbę dni, jaka przypada od rozpoczęcia działalności do zakończenia roku podatkowego.

Przedsiębiorców prowadzących już działalność również obowiązuje limit w wysokości 200 000 zł, odnoszący się do łącznej wartości sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym. Gdy w poprzednim roku przedsiębiorca przekroczył tę kwotę, ma obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 1 czerwca. Ile wynosi limit uprawniający go do skorzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Kwotę, która uprawnia podatnika do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT oblicza się według wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A - graniczna kwota obrotu odpowiadająca okresowi prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia

B - limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia określony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

C - liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku

D - liczba dni w roku podatkowym.

Obliczenia: 200 000 × 214/365 = 117 260,27 zł

Po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 117 260,27 zł podatnik będzie zobowiązany do dokonania rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Wyjątki, przy których nie stosuje się zwolnień ograniczonych limitem

Istnieje grupa przedsiębiorców, która od pierwszej dokonanej czynności powinna rozliczać się z tytułu podatku od wartości dodanej. Są to przedsiębiorcy:

  • dokonujący dostaw:

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których lista zawarta jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie faktur,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

- nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

  • świadczący usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Przedsiębiorcy, których dotyczy wyżej wymieniona charakterystyka, tracą przywilej skorzystania ze zwolnienia w stosunku do całej sprzedaży.

Jest jednak jeszcze jedna grupa, która stanowi wyjątek. To tzw. wyłączenia przedmiotowe. Oznacza to, że zwolnienie z podatku VAT nie obowiązuje w przypadku czynności takich jak np.:

  • import towarów i usług;

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (po przekroczeniu limitu 50 000 zł);

Ale przedsiębiorca wykonujący czynności nie traci prawa do zwolnienia z VAT w stosunku do całej swojej sprzedaży, a jedynie do tych czynności, które zostały wymienione. W przypadku pozostałych czynności ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. 

Przykład 2.

Polski przedsiębiorca, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT dokonał zakupu usługi od kontrahenta z Francji. Faktura została wystawiona bez naliczenia podatku VAT. Jak prawidłowo wykazać taką transakcję?

Przede wszystkim przedsiębiorca, który dokonuje transakcji unijnych powinien dokonać rejestracji do VAT UE , nie ma tutaj bowiem znaczenia fakt, czy jest on czynnym podatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia z VAT.

Nabywca usługi zobowiązany jest do wykazania takiej transakcji w deklaracji VAT-9M i rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. Co więcej, po uiszczeniu podatku VAT, kwotę tą przedsiębiorca może ująć w kosztach podatkowych na podstawie dowodu wewnętrznego pod faktyczną datą zapłaty.

Sposób rozliczania transakcji zagranicznych w systemie wFirma.pl przez podatnika zwolnionego z VAT został opisany w artykule: Rozliczanie transakcji zagranicznych przez nievatowca.

Artykuły z cyklu
„Rozliczenia z urzędem skarbowym”
Zobacz wszystkie