Poradnik Przedsiębiorcy

W jaki sposób amortyzować i eksploatować samochód osobowy z ewidencją przebiegu pojazdu dla celów VAT?

1 kwietnia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT od zakupu samochodów i kosztów związanych z ich wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy decydujący się na skorzystanie z opcji oferującej 50% odliczenie VAT od wspomnianych wyżej wydatków, często mają wątpliwości jak prawidłowo należy ewidencjonować amortyzację oraz koszty eksploatacyjne pojazdu. Odpowiedź jak to zrobić, znajdziesz w niniejszym artykule.

Samochód osobowy: eksploatacja samochodu a odliczenia VAT

Według nowych przepisów, podatnik ma do wyboru dwie możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z użytkowaniem samochodu - 100% odliczenia lub 50% odliczenia.

W przypadku 100% odliczenia VAT, samochód osobowy musi tylko i wyłącznie być używany do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT. Natomiast w przypadku wyboru 50% odliczenia VAT, podatnik jest zwolniony z prowadzenia takiej ewidencji.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 z 11 marca 2004 roku, wydatkami które można zaliczyć do kosztów eksploatacji są:

  • koszty nabycia,

  • import lub wytworzenie pojazdu,

  • nabycie lub import części składowych,

  • użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu bądź innej o podobnym charakterze,

  • naprawa lub konserwacja,

  • zakup innych towarów bądź usług związanych z użytkowaniem samochodu tj. polisy ubezpieczeniowe, opłaty autostradowe czy parkingowe.

Uwaga!
Obecnie nie ma możliwości odliczenia VAT od kosztów zakupionego paliwa. Możliwość odliczenia 50% podatku VAT pojawi się od 1 lipca 2015 roku.

Samochód osobowy: amortyzacja i eksploatacja pojazdu w kosztach uzyskania przychodu

Ponieważ prowadzenie ewidencji bywa problematyczne, większość przedsiębiorców decyduje się na 50% odliczenie podatku VAT od kosztów wynikających z użytkowania samochodu. Sytuacja taka zdarza się nawet, kiedy przedsiębiorca wykorzystuje pojazd wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże, w świetle przepisów nie jest on uważany za wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Natomiast takie podejście do sprawy nie ma zastosowania w przypadku podatku dochodowego. Decydującą jest tu bowiem kwestia w jaki sposób wykorzystuje się pojazd, a nie decyzja podjęta odnośnie sposobu odliczania VAT. Korzystanie z samochodu w ramach własnej działalności gospodarczej sprawia, że wydatki wynikające z jego użytkowaniem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest udowodnienie, że pojazd jest użytkowany w celach firmowych.

 

Wybór możliwości 50% odliczenia VAT nie ma wpływu na to, że samochód ujęty w ewidencji środków trwałych, powinien być z niej usunięty. Zgodnie z art. 22 a ust. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za środek trwały, dla którego można dokonać odpisu amortyzacyjnego, jest składnik majątku nabyty lub wytworzony we własnym zakresie (w tym również środek transportu), który jest własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Dodatkowo w dniu wpisania go do ewidencji środków trwałych, musi być on kompletny i zdatny do użytku, a jego przewidywany okres użytkowania do celów prowadzonej działalności gospodarczej powinien wynosić więcej niż rok. Na podstawie przytoczonego artykułu ustawy, można stwierdzić, że dla samochodu znajdującego się w ewidencji środków trwałych firmy, przedsiębiorca może dokonać amortyzacji. Zarówno odpisy amortyzacyjne jak i wydatki poniesione w związku z ekspolatacją pojazdu mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Co więcej, korzystanie z możliwości 50% odliczenia VAT od kosztów wynikających z użytkowania samochodu, nie odbiera prawa do rozporządzania nim - w każdej chwili przedsiębiorca może wycofać pojazd z majątku firmy.