Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacje, refundacje oraz ustalenie wyniku finansowego w PKPiR

Zapisy dotyczące wydatków finansowanych z dotacji w PKPiR

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 wyłączają niektóre z wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku większości dotacji wydatki nią sfinansowane znajdują się właśnie w katalogu ustawowym wymieniającym te, które nie stanowią kosztu podatkowego.

Dlatego też zwykle wydatki sfinansowane dotacją nie muszą być w zasadzie ujmowane w PKPiR ponieważ nie wywołują konsekwencji w podatku dochodowym. To jednak nie oznacza, że dokumenty potwierdzające zakup można wyrzucić. Dokumentację związaną z otrzymaną dotacją (zarówno potwierdzającą otrzymanie, wypłacenie dotacji jak i udowadniającą wydatki nią sfinansowane) najlepiej przechowywać w oddzielnej teczce.

Wyjątkiem od przepisów mówiących o tym, że wydatki sfinansowane dotacją nie stanowią kosztów podatkowych jest otrzymanie dotacji z Funduszu Pracy (o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wydatki nią sfinansowane mogą bowiem stanowić koszt podatkowy działalności. Nie dotyczy to jednak zakupionych w całości z dotacji środków trwałych.

Zapisy dotyczące środków trwałych finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje operacji

Dotacje często służą przedsiębiorcom do pozyskania nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, poprawiających funkcjonalność firmy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w całości z dotacji nie będą nigdy stanowiły kosztów podatkowych działalności. Tutaj nie ma znaczenia z jakiego rodzaju dotacji przedsiębiorca korzysta.

 

Uwaga!

Fakt, że odpisy amortyzacyjne od sfinansowanych w całości dotacją środków trwałych nie będą stanowiły kosztu podatkowego nie oznacza, że przedsiębiorca nie musi amortyzować takich składników majątku. Zobowiązany jest on zatem do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli naliczania okresowej amortyzacji z tym, że odpisy te nie będą uwzględniane w kosztach firmy. Nie trafią zatem do PKPiR.

Ciekawostka!

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne są finansowane częściowo z dotacji, a częściowo ze środków własnych podatnika. W takim przypadku odpisy amortyzacyjne będą mogły stanowić koszt podatkowy w części.

Zapisy dotyczące kas fiskalnych częściowo finansowanych zwrotem podatku VAT

Oprócz dotacji otrzymywanych na założenie i rozwinięcie działalności, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg. Najczęściej wykorzystywaną przez podatników ulgą jest ulga na kasę fiskalną. Mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy, którzy zakupią w ramach działalności kasę. Dodatkowo jednym z podstawowych warunków jest to, aby rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie nie przekroczyło ustawowych terminów.

Pozostałe warunki które muszą być razem spełnione aby przedsiębiorcy przysługiwała ulga na zakup kasy to:

  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • dokonanie pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (najczęściej wystarczy jeden dzień przed fiskalizacją),
  • dokonanie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Wartość ulgi na kasę fiskalną wynosi 90% wartości kasy, jednak zarazem nie może przekroczyć 700 zł.

 

Ciekawostka!

Wielu z przedsiębiorców korzystających z ulgi na zakup kasy fiskalnej myśli, że w związku z otrzymaniem częściowego zwrotu będzie musiało pomniejszyć zaksięgowany już koszt zakupu kasy. Jednak nie ma takiej potrzeby. Ulga polega na tym, że oprócz zaksięgowania zakupu kasy jako koszt, dodatkowo można skorzystać z ulgi, która wynosi max. 700 zł.

 

Wykorzystanie ulgi na kasę fiskalną czynni podatnicy VAT wykazują w deklaracji VAT-7.

O zwrot części wartości zakupionej kasy mogą się jednak ubiegać również podatnicy VAT zwolnieni. W związku z tym, że nie są oni zobowiązani do składania okresowych deklaracji VAT-7 zgłaszają chęć skorzystania z ulgi na wniosku zaadresowanym do naczelnika właściwego dla nich urzędu skarbowego. Na zwrot oczekują oni do 25 dni.

 

Ciekawostka!

Ulga na zakup kasy fiskalnej to nie jedyna z możliwości, które pozwalają odzyskać przedsiębiorcom część środków finansowych poniesionych w związku z działalnością firmy. Czynni podatnicy VAT mogą skorzystać z ulgi na złe długi w sytuacji, gdy wykazali podatek VAT należny od sprzedaży a nie uzyskali faktycznej zapłaty od klienta. Nowym przedsiębiorcom przysługują również obniżone składki ZUS przez okres 24 miesięcy. Dodatkowo mali podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z pomocy de minimis, która nie ogranicza się do możliwości skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł, ale również obejmuje takie zagadnienia jak możliwość odroczenia terminu zapłaty zobowiązań podatkowych oraz umorzenia odsetek naliczonych od zaległości podatkowych.