0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potwierdzenie faktury korygującej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy nadal istnieje warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę? W obrocie prawym funkcjonuje możliwość wystawienia faktury korygującej, którą należy wystawić w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności wskazanych w ustawie przy czym nie należy mylić faktury korygując z notą korygującą, która ma odmienne zastosowanie niż faktura korygująca. Warto sprawdzić ten temat.

Ustawa o podatku o towaru i usług z dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie dotyczącym faktury korygującej uległa małej, aczkolwiek istnej zmianie, zatem wyjaśnijmy jak to jest czy nadal istnieje warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

Faktura korygująca – istotne informacje

Dokument faktury, jest dokumentem księgowym, jednocześnie stanowi podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego.

Podatkiem naliczonym jest kwota wynikająca z faktury, zaś prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie powstaje bez otrzymania faktury.

Ustawodawca przewidział kilka przypadków w których może dojść do wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 

 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Ustawodawca wskazał także, jak ma wyglądać i jakie elementy ma zawierać faktura korygująca. Faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 4. przyczynę korekty;

 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Uregulowania obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.

W przypadkach takich gdzie podstawę opodatkowania, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

Obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z powyższego wynika, że do końca roku 2020 istniała konieczność potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Szczególny nacisk należy tutaj kłaść na faktyczne potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które daje podatnikowi (sprzedawcy) prawo do obniżenia podatku należnego w bieżącym rozliczeniu VAT (por. wyrok NSA z 12.06.2017 r., I FSK 1374/15, CBOSA). 

Przykładem potwierdzenia odbioru może być tzw. zwrotka z Poczty Polskiej, zawierająca datę odbioru faktury korygującej przez odbiorcę albo pisemne oświadczenie o otrzymaniu faktury, (może mieć również postać wiadomości mailowej, brak bowiem było dotychczasowym brzmieniu konkretyzacji w tym zakresie. 

Uregulowania obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 

Od 1 stycznia 2021 r., zniesiony został co do zasady formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, aby można było rozliczać/wykazać wystawioną fakturę korygującą.

Obecnie obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Powyższa nowelizacja, choć nie wymaga, aby posiadać potwierdzanie otrzymania faktury korygującej, to i tak zakłada pewne warunki, od których spełnienia zależy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, obniżenie będzie możliwe, o ile: z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz, · warunki te zostały spełnione, a faktura była zgodna z posiadaną dokumentacją. 

Chcąc obniżyć podstawę opodatkowania, należy mieć pewność, że klient faktycznie taką ww. dokumentację posiada, a uzgodnione w niej warunki korekty zostały spełnione.
 

Co to zmienia dla podatnika? Otóż kwestia posiadania dokumentacji, nie została przez ustawodawcę określona, zatem dla bezpieczeństwa należy przedsięwziąć wszelkie środki z których wynika, że uzgodnienia zostały poczynione np. podpisanie ogólnego porozumienia albo każdorazowo poprzez wiadomość mailową.  Znaczenia nabiorą również takie dowody jak dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

Czy istnieją przepisy przejściowe? 

Brak konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę obowiązuje podatników w odniesieniu do faktur wystawionych od 1 stycznia 2021 r. W przypadku faktur korygujących ("in minus" i "in plus") wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. i nierozliczonych przed tą datą, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. 

W przypadku przedsiębiorców, którzy chcieliby stosować dotychczasowe rozwiązania, bazujące na obowiązku otrzymania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej i związane z tym przepisy dotyczące obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego w dotychczasowym brzmieniu, istnieje taka możliwość do końca 2021 r. pod warunkiem, że wybór stosowania dotychczasowych rozwiązań zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

Podstawa prawna

 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, Druk nr 718. 

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2020.106 t.j.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów