0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie środka trwałego stanowiącego współwłasność małżeńską

Wielkość tekstu:

Rozwiązaniem często wykorzystywanym przez przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności jest wykorzystywanie prywatnego majątku. W sytuacji, gdy spełniają one definicję środka trwałego, podatnik może wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji. A co w przypadku, gdy dany przedmiot jest majątkiem wspólnym małżonków? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać rozliczanie środka trwałego stanowiącego współwłasność małżeńską.

Kiedy powstaje wspólność majątkowa?

Zgodnie z Kodeksem  rodzinnym i opiekuńczym, wspólność majątkowa małżonków powstaje z mocy ustawy. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), poza wymienionymi w art. 33 ustawy.

Wspólny majątek a działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają te składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność podatnika,  nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, fakt, iż dany składnik majątku stanowi wspólność majątkową nie wyklucza możliwości korzystania z niego w ramach prowadzonej działalności przez jednego ze współmałżonków.

Jak dokonać wyceny środka stanowiącego współwłasność?

Kwestia wyceny środków trwałych stanowiących współwłasność podatnika została uregulowana w art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym:

W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

W związku z powyższym, gdy tylko jeden z małżonków, którego łączy z drugim wspólność majątkowa, wprowadził dany przedmiot do ewidencji środków trwałych, wówczas może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej. Co więcej, w tej sytuacji nie ma sensu sporządzanie umowy użyczenia majątku, który tak czy inaczej jest majątkiem wspólnym.

Natomiast, jeżeli każdy z małżonków prowadzi oddzielnie działalność gospodarczą i oboje wykorzystują dany składnik majątku w swoich firmach, wówczas wartość początkowa ustalana jest proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Dopiero od tak ustalonej wartości początkowej obliczane są odpisy amortyzacyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów