Poradnik Przedsiębiorcy

Użyczenie mieszkania a przychód

Zamierzam użyczyć swojej córce mieszkanie. Czy takie zdarzenie skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie?

Dawid, Głogów

 

Zgodnie z  Kodeksem Cywilnym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Z kolei na gruncie podatkowym przychodu nie rozpozna się w przypadku użyczenia między członkami najbliższej rodziny (I i II grupa spadkowa), w szczególności przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, przysposabiających, przysposobionych i ich zstępnych, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Zatem w sytuacji, gdy lokal zostanie użyczony przez ojca na rzecz córki, nie wystąpi konieczność wykazywania przychodu z tego tytułu.