0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja lokalu użytkowego w części otrzymanego w darowiźnie - czy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często otrzymują składniki majątku – zarówno ruchome, jak i nieruchome – na mocy aktu darowizny. Darczyńcami są osoby fizyczne prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczych. Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku otrzymania części nieruchomości będącej lokalem użytkowym w darowiźnie? Czy możliwa jest amortyzacja lokalu użytkowego w części otrzymanego w darowiźnie?

Czym jest lokal użytkowy?

Lokal użytkowy występujący w budynku stanowi wyodrębniony lokal własnościowy z danego budynku.

Lokal użytkowy (usługowy) stanowi lokal niemieszkalny, a więc jest pozbawiony cech lokalu mieszkalnego. Poprzez lokal mieszkalny w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali należy uważać wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 

Co ważne, powyższy przepis znajduje zastosowanie odpowiednio do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Warto w tym miejscu posłużyć się też definicją lokalu użytkowego na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie to wyraża się o lokalu użytkowym jako o jednym pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń, wydzielonym stałymi przegrodami budowlanymi, niebędącym mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Z kolei lokal użytkowy (niemieszkalny) według definicji GUS-u to lokal wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej zajmowany na podstawie umowy najmu, a w budynku ze wspólnotą mieszkaniową również lokal stanowiący wyodrębnioną własność (lokal handlowy, usługowy, produkcyjny, różne gabinety, pracownie, a także lokal wynajęty na biuro, na działalność kulturalno-społeczną i inną), z którego wynajęcia jednostka osiąga dochód.

Zanim podatnik rozpocznie amortyzację danego lokalu, musi ustalić, czy ma do czynienia z lokalem użytkowym o charakterze niemieszkalnym, czy mieszkalnym.

Amortyzacja środków trwałych

Pamiętając o art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu;
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Amortyzacji podlegają więc składniki majątku, które będą stanowić środki trwałe, jeżeli:

 • są własnością lub współwłasnością podatnika;
 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania;
 • przewidywany okres ich używania w działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok;
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
 • oddane są do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak wskazuje powyższy przepis, amortyzacji podlegają także lokale, które są wyodrębnione w budynkach.

Stawka amortyzacyjna dla lokalu użytkowego

Jeżeli podatnik ustalił, że ma do czynienia z lokalem niemieszkalnym o charakterze użytkowym, w dalszej kolejności musi właściwie zakwalifikować ten lokal w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 

Klasyfikacja Środków Trwałych zawiera wykaz rodzajów, typów środków trwałych i ich opis wraz z przypisanym do nich symbolem KŚT oraz roczną stawką amortyzacyjną.

Lokal użytkowy został zawarty w KŚT o numerze 121, dla którego przewidziano lokale niemieszkalne czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Ta grupa KŚT obejmuje:

 • wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe;
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Roczna stawka amortyzacji przewidziana dla lokalu użytkowego w KŚT wynosi 2,5%.

Amortyzacja lokalu użytkowego w części otrzymanego w darowiźnie a wartość początkowa

Prawodawca tłumaczy, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Nawiązując do art. 22 ust. 11 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT), gdy podatnik nabył część udziału w środku trwałym (współwłasność), to wartość początkową ustali, stosując proporcję, w jakiej pozostaje jego udział we własności tego środka trwałego do jego wartości.

Jednakże zasada ta nie znajduje zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Zanim jednak podatnik zabierze się za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, musi pamiętać o bardzo ważnym wyjątku.

Amortyzacja lokalu użytkowego otrzymanego w części lub w całości w darowiźnie

Jak mówi art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów nie są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:
  1. nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub
  2. dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  3. nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
  4. nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku;
 2. jeżeli przed 1 stycznia 1995 roku zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;
 3. oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Istnieje jednak wyłączenie powyższego przepisu w art. 23 ust. 9 ustawy o PIT.

Podatnik może amortyzować lokal użytkowy otrzymany w całości lub w części na podstawie darowizny, obliczając amortyzację odpowiednio od wartości początkowej całego lokalu lub od jego części, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej całego lokalu lub jego części.

Nabywca lokalu użytkowego w formie darowizny kontynuuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ustalonej w ewidencji środków trwałych przez darczyńcę (części lub całości danego lokalu).

Zatem nabywca lokalu użytkowego kontynuuje amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowej:

 1. wysokości odpisów amortyzacyjnych oraz 
 2. metody amortyzacji przyjętej przez darczyńcę.

Przykład 1.

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT otrzymał od ojca na mocy darowizny 1/2 udziału w lokalu użytkowym. Ojciec nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Syn wprowadził udział w lokalu do ewidencji środków trwałych w wartości proporcjonalnie przypadającej do nabytego udziału względem wartości tego lokalu. Czy w tym przypadku amortyzacja lokalu jest możliwa?

Niestety w tych okolicznościach obdarowany nie będzie mógł ująć w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych obliczonych od wartości początkowej 1/2 udziału w otrzymanym w darowiźnie lokalu użytkowym.

Przykład 2.

Córka prowadząca działalność polegającą na sprzedaży fotelików i akcesoriów dla dzieci oraz będąca czynnym podatnikiem VAT otrzymała od matki na mocy darowizny 1/4 udziału w lokalu użytkowym. Matka prowadzi działalność gospodarczą i dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej całego lokalu. Stawka amortyzacyjna, jaką stosowała to 2,5% rocznie. Wartość lokalu w momencie wprowadzenia na stan darczyńcy wyniosła 340 000 zł. Wartość darowizny udziału w lokalu to 85 000 zł. Córka wprowadziła udział w lokalu do ewidencji środków trwałych w wartości proporcjonalnie przypadającej do nabytego udziału względem wartości tego lokalu, a zatem 340 000 zł × 1/4 = 85 000 zł. Czy w tym przypadku amortyzacja lokalu jest możliwa?

Tak, od wartości początkowej 85 000 zł jest możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych. Córka uwzględni przy tym już dokonane odpisy amortyzacyjne przez matkę od 1/4 udziału w lokalu użytkowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów