Dłuższy urlop? Nowelizacja Kodeksu pracy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Właśnie został opublikowany projekt wprowadzający nowelizację w przepisach Kodeksu pracy. Zmian jest całkiem sporo i dotyczą różnych aspektów praw pracowniczych. Dłuższy urlop, elastyczny czas pracy, prawo do bezpłatnych szkoleń. Co jeszcze się zmieni i kiedy zmiany wejdą w życie? Przeczytaj!

Zmiany wymaga Unia Europejska

Projekt zmian, który wprowadza wiele  korzystnych praw dla pracowników jest konsekwencją dostosowania polskiego prawa pracy do dyrektyw unijnych. Te z kolei zostały wprowadzone, aby zagwarantować wszystkim pracownikom uni minimalne prawa. Głównym celem zmiany jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez możliwość godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Co ważne termin dostosowania prawa w krajach unijnych, w tym także w Polsce upływa 2 sierpnia 2022 roku.

Dłuższy urlop, elastyczny czas pracy - jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - to w tym dokumencie zostały opisane zmiany, które proponuje rząd. Wśród zapowiadanych zmian do najważniejszych można zaliczyć:

Prawa pracownicze ogólne

Transparentność w zawieraniu umów o pracę - pracownik już podczas podpisywania umowy o pracę powinien być poinformowany szkoleniach gwarantowanych przez pracodawcę, czy o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu. Zmiany będą dotyczyć także umów na okres próbny. Okres powinien być współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy na czas określony i co ważne, strony będą mogły wspólnie ustalić przedłużenie umowy na okres próbny o czas trwania usprawiedliwionej nieobecności pracownika w okresie.

Prawo do równoległego zatrudnienia - pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy ani łamać prawa równego traktowania z tego powodu.

Bezpłatne szkolenia - pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne szkolenia, które będą niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku pracy, jeśli będzie to wynikało z mocy prawa lub innych przepisów. Szkolenia będą zaliczane do czasu pracy pracowników.

Zwolnienie od wykonywania pracy w nagłych przypadkach - pracownik będzie mógł zostać zwolniony od wykonywania pracy z powodu wydarzeń wynikających z działania siły wyższej (np. wypadku członka rodziny). Wymiar takiego zwolnienia może wynosić maksymalnie 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym. Z kolei wynagrodzenie za ten czas będzie wynosiło 50% wynagrodzenia ustalanego na zasadach wynagrodzenia urlopowego.

Uzasadnienie rozwiązania umowy na czas określony - pracownik zatrudniony na czas określony będzie miał takie same prawa jak pracownik zatrudniony na czas nieokreślony. Tym samym pracodawca przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony będzie zobowiązany do konsultacji związkowej (jeśli taka występuje w zakładzie pracy), pisemnego uzasadnienie wypowiedzenia umowy. Z kolei pracownikowi będzie przysługiwało prawo do ubiegania się o przywrócenie do pracy.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Dłuższy urlop opiekuńczy - dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny (matka, ojciec, współmałżonek) pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, który wymaga znaczącej opieki lub wsparcia z powodów zdrowotnych. Co ważne urlop ten będzie dla pracownika bezpłatny!

Elastyczna organizacja pracy - rodzice dzieci do lat 8 lub opiekunowie (osoby opiekujące się członkiem rodziny, który jest ich domownikiem i wymaga znaczącej opieki ze względów zdrowotnych) będą mogli złożyć wniosek o dostosowaniu organizacji pracy do niego potrzeb, np w formie łączenia pracy z telepracą, elastyczny rozkład czasu pracy (ruchomy lub indywidualny czas pracy) czy pracę na część etatu. Pracodawca będzie mógł odrzucić wniosek, jednak będzie musiał go pisemnie uzasadnić.

Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 - przepisy dotyczące uprawnień rodziców dzieci do lat 4 (obecnie) zostają przedłużone na korzyść pracowników - rodziców dzieci do lat 8 (np. tylko za zgodą pracownika wykonywanie pracy w nadgodzinach, godzinach nocnych lub delegacjach).

Urlop rodzicielski dla obojga rodziców - okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców zostanie wydłużony do 41 tygodni (43 w przypadku porodu mnogiego). W ramach tego urlopu 9 tygodni będzie przysługiwało drugiemu z rodziców i to w sposób niezbywalny. Oznacza to, że w praktyce jeden rodzic będzie mógł wykorzystać maksymalnie 32 (lub 34) tygodni urlopu.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okresu urlopu rodzicielskiego będzie wynosiła 70% podstawy zasiłku, chyba, że pracownika złoży wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w termin 21 dni po porodzie - wtedy zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ojcu dziecka za okres korzystania z 9 tygodniowego urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał zasiłek w wymiarze 70% podstawy wymiaru zasiłku. 

Jak widać czeka nas istna rewolucja w zakresie prawa pracy. Wiele z powyższych zmian z pewnością jest korzystne dla pracowników. Jednak jak z nadchodzącymi zmianami poradzą sobie pracodawcy? Często to co jest korzystne dla pracowników, wiąże się dużymi nakładami pracy i finansów ze strony pracodawcy. Termin wejścia zmian w życie jest niedługi, tym samym możemy spodziewać się dość dynamicznego procesu legislacyjnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów