Poradnik Przedsiębiorcy

Namiot pełniący funkcję magazynu a podatek od nieruchomości

Jednym z wielu podatków, który obciąża przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest podatek od nieruchomości. Często pojawia się jednak wiele wątpliwości związanych z prawidłową wykładnią zakresu przedmiotowego tego podatku. Jednym z powszechnie występujących problemów jest kwestia, czy podatkowi od nieruchomości podlega namiot pełniący funkcję magazynu?

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Kwestią elementarną w powyższej sprawie jest wyjaśnienie zakresu przedmiotowego opodatkowania. Inaczej mówiąc jest to określenie co podlega podatkowi od nieruchomości. Jak wskazano w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle tego przepisu należy zastanowić się, czy namiot mieści się w zakresie przedmiotowym tego podatku. Na wstępie możemy odrzucić kwalifikację namiotu jako grunt. Pozostaje zatem do wyjaśnienia, czy może on stanowić budynek lub budowlę. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Możemy również wykluczyć uznanie namiotu za budynek, gdyż namiot nie jest trwale związany z gruntem.

Pozostaje zatem do wyjaśnienia czy namiot stanowi budowlę. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Aby zatem poprawne odpowiedzieć na zadane pytanie musimy sięgnąć do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany to:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

Jak natomiast stanowi art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Warto również wskazać, że w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane zawarto definicję obiektów tymczasowych. Zgodnie z definicją przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. W konsekwencji na gruncie prawa budowlanego namiot stanowi obiekt tymczasowy.

W świetle powyższego, Prawo budowlane do którego wprost odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, wyraźnie rozróżnia budowle od obiektów tymczasowych.Namiot jest obiektem tymczasowym. Nie stanowi on budowli ani też obiektu budowlanego.

Namiot pełniący funkcję magazynu a opodatkowanie

Przedstawiona powyżej kwalifikacja prowadzi do prostego wniosku, że namiot nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ ten obejmuje wyłącznie grunty, budynki oraz budowle. W żadnej z tych kategorii nie mieści się natomiast namiot. Wykładnia przepisów tego typu akceptowana jest zarówno przez resort finansów, jak również przez sądownictwo administracyjne. Jak możemy przeczytać w piśmie Ministerstwa Finansów z 19 marca 2015 r., będącym odpowiedzią na interpelację poselską:

Uwzględniając wskazane przez TK reguły wykładni należy stwierdzić, że przekrycia namiotowe będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie są budowlami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przekrycia namiotowe zaliczane są bowiem w Prawie budowlanym do tymczasowych obiektów budowlanych, zdefiniowanych jako obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Przekrycia namiotowe nie są również budynkami, gdyż te ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach”.

Podobne jest również stanowisko sądów administracyjnych poparte częstą praktyką orzeczniczą. Jako przykład możemy wskazać wyrok WSA w Poznaniu z 9 stycznia 2013r., sygn. III SA/Po 887/12, gdzie w uzasadnieniu zawarto:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera regulacji odnoszących się do tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak np. hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem. Nie są one budowlami w rozumieniu tej ustawy, a więc nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości”.Namiot pełniący funkcję magazynu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.Wykorzystywanie namiotu jako magazynu przez przedsiębiorców nie stanowi podstawy do naliczania podatku od nieruchomości. W tym przypadku kluczowa okazuje się nie tylko znajomość przepisów prawa podatkowego, ale również prawa budowlanego, która pozwala na uznanie namiotu za obiekt tymczasowych, który nie jest wymieniony w zakresie przedmiotowym podatku od nieruchomości.