0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Namiot pełniący funkcję magazynu a podatek od nieruchomości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z wielu podatków, który obciąża przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest podatek od nieruchomości. Często pojawia się jednak wiele wątpliwości związanych z prawidłową wykładnią zakresu przedmiotowego tego podatku. Jednym z powszechnie występujących problemów jest kwestia, czy podatkowi od nieruchomości podlega namiot pełniący funkcję magazynu?

Zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Kwestią elementarną w powyższej sprawie jest wyjaśnienie zakresu przedmiotowego opodatkowania. Inaczej mówiąc jest to określenie co podlega podatkowi od nieruchomości. Jak wskazano w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle tego przepisu należy zastanowić się, czy namiot mieści się w zakresie przedmiotowym tego podatku. Na wstępie możemy odrzucić kwalifikację namiotu jako grunt. Pozostaje zatem do wyjaśnienia, czy może on stanowić budynek lub budowlę. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Możemy również wykluczyć uznanie namiotu za budynek, gdyż namiot nie jest trwale związany z gruntem.

Pozostaje zatem do wyjaśnienia czy namiot stanowi budowlę. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Aby zatem poprawne odpowiedzieć na zadane pytanie musimy sięgnąć do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany to:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

Jak natomiast stanowi art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Warto również wskazać, że w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane zawarto definicję obiektów tymczasowych. Zgodnie z definicją przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. W konsekwencji na gruncie prawa budowlanego namiot stanowi obiekt tymczasowy.

W świetle powyższego, Prawo budowlane do którego wprost odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, wyraźnie rozróżnia budowle od obiektów tymczasowych.

Namiot jest obiektem tymczasowym. Nie stanowi on budowli ani też obiektu budowlanego.

Namiot pełniący funkcję magazynu a opodatkowanie

Przedstawiona powyżej kwalifikacja prowadzi do prostego wniosku, że namiot nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ ten obejmuje wyłącznie grunty, budynki oraz budowle. W żadnej z tych kategorii nie mieści się natomiast namiot. Wykładnia przepisów tego typu akceptowana jest zarówno przez resort finansów, jak również przez sądownictwo administracyjne. Jak możemy przeczytać w piśmie Ministerstwa Finansów z 19 marca 2015 r., będącym odpowiedzią na interpelację poselską:

Uwzględniając wskazane przez TK reguły wykładni należy stwierdzić, że przekrycia namiotowe będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie są budowlami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Przekrycia namiotowe zaliczane są bowiem w Prawie budowlanym do tymczasowych obiektów budowlanych, zdefiniowanych jako obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Przekrycia namiotowe nie są również budynkami, gdyż te ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje jako obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach”.

Podobne jest również stanowisko sądów administracyjnych poparte częstą praktyką orzeczniczą. Jako przykład możemy wskazać wyrok WSA w Poznaniu z 9 stycznia 2013r., sygn. III SA/Po 887/12, gdzie w uzasadnieniu zawarto:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera regulacji odnoszących się do tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak np. hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem. Nie są one budowlami w rozumieniu tej ustawy, a więc nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości”.

Namiot pełniący funkcję magazynu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Wykorzystywanie namiotu jako magazynu przez przedsiębiorców nie stanowi podstawy do naliczania podatku od nieruchomości. W tym przypadku kluczowa okazuje się nie tylko znajomość przepisów prawa podatkowego, ale również prawa budowlanego, która pozwala na uznanie namiotu za obiekt tymczasowych, który nie jest wymieniony w zakresie przedmiotowym podatku od nieruchomości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów