Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Praca zdalna z perspektywy pracownika

Komunikacja elektroniczna odgrywa coraz większą rolę w życiu prywatnym. Mogłoby się wydawać, że podobne zjawisko można obserwować w sferze zawodowej - jest jednak inaczej. W Polsce system pracy zdalnej ciągle raczkuje. Niewiele, bo tylko 1% zatrudnionych deklaruje, że pracuje w takim systemie. Wskaźnik dla Unii Europejskiej jest wyższy i wynosi ok. 11%. Istnieje nadzieja, że ten trend się zmieni i więcej pracodawców przekona się do takiego charakteru zatrudnienia - choćby z uwagi na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Tele-co?

Telepraca. Reguluje ją Kodeks pracy. Polega ona na tym, że pracownik, którego łączy stosunek pracy z pracodawcą, może wykonywać systematycznie swoje obowiązki poza zakładem pracy, wykorzystując przy tym technologię informatyczną.

Telepraca niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim elastyczność, której przejawy widać w możliwości pogodzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. Zasady organizacji oraz czasu trwania pracy zdalnej umożliwiają aktywizację osób, które pełnią obowiązki rodzinne, są osobami niepełnosprawnymi, łączą naukę z pracą, czy też mieszkają z dala od siedziby firmy.

W pozostałym zakresie wykonywanie pracy w formie telepracy powinno charakteryzować się (tak samo, jak to ma miejsce w każdym klasycznym stosunku pracy) odpłatnym jej charakterem oraz osobistym wykonywaniem określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Ponadto taki charakter zatrudnienia wiąże się z regularnym wykonywaniem przez pracownika obowiązków pracowniczych poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przez takie środki należy rozumieć rozwiązania technicznie, w tym urządzenia teleinformatyczne oraz współpracujące z nimi narzędzia programowe, które umożliwiają indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej.

Kto może zostać telepracownikiem?

Wszelkie postanowienia o wykonywaniu telepracy powinny zostać podjęte na etapie nawiązywania stosunku pracy lub w trakcie jego trwania. Pracownik sam może wyjść z inicjatywą podjęcia pracy w formie telepracy. Takie uprawnienie ma także pracodawca. Ustalenia te powinny obejmować: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin jej rozpoczęcia, warunki wykonywania pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Należy mieć na uwadze, że decyzja pracodawcy nie zawsze musi zostać rozstrzygnięta pozytywnie. Duży wpływ ma na to charakter wykonywanych zadań oraz możliwości wykonywania ich poza zakładem pracy.

Czy można odmówić wykonywania telepracy?

Istnieje możliwość zaprzestania wykonywania telepracy i powrotu pracownika do klasycznego stosunku pracy. Z uprawnieniem takim może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Wniosek o zmianę systemu wywiązywania się z obowiązków jest wiążący, jeżeli zostanie złożony w okresie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy.

W takiej sytuacji strony są zobligowane do ustalenia terminu, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o zmianę warunków pracy po okresie 3-miesięcznym pracodawca może zmienić formę pracy za pośrednictwem wypowiedzenia, zmieniającego warunki pracy. Skutkiem tego może być złożenie propozycji wykonywania pracy na warunkach gorszych niż poprzednio.

Oferty telepracy

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez GUS pracodawcy nie są elastyczni przy organizacji pracy. Dominuje podejście, w którym pracownicy niemal nie mają możliwości zmiany rozpoczęcia godzin pracy. Badania wykazały, że te same prace wykonywane w firmie za pośrednictwem komputera lub telefonu mogłyby być wykonywane równie skutecznie w domu.

Ograniczeniem dla wykonywania takiej pracy jest to, że niekiedy po prostu nie jest możliwe wykonanie jej poza murami firmy/biura.

Pracę zdalną w przeważającej liczbie wykonują osoby, które pracują w formie samozatrudnienia lub są zatrudnieni w innej formie niż na umowę o pracę. Dominują takie zajęcia, jak  wprowadzanie danych, copywriting, tworzenie grafik czy redagowanie tekstu.