0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup wieczystego użytkowania gruntu a PCC - czy jest opodatkowane?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Użytkowanie wieczyste to cywilne majątkowe podmiotowe prawo rzeczowe, które jest zbywalne. To oznacza, że jeżeli jest przedmiotem umowy sprzedaży, może wystąpić podatek PCC. W poniższym artykule wyjaśnimy zasady opodatkowania tym podatkiem, wskażemy na przypadki, w których zakup użytkowania wieczystego będzie wyłączony od opodatkowania oraz omówimy sytuacje w której ma miejsce zakup wieczystego użytkowania gruntu a PCC.

Zakup wieczystego użytkowania gruntu a PCC

W pierwszej kolejności należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego (kc), gdzie w art. 232 czytamy, że grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. 

W przypadku użytkowania wieczystego specyficzny jest status budynku, zgodnie bowiem z art. 235 kc budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

To oznacza, że budynki wybudowane na gruncie w użytkowaniu wieczystym stanowią własność użytkownika, a przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Powyższe stanowi zatem wyjątek od ogólnej zasady wskazującej, że własność budynków jest przypisana do właściciela gruntu. W przypadku użytkowania wieczystego właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub JST, natomiast właścicielem budynku jest użytkownik.

Zgodnie z art. 3 pkt 2  ustawy – Prawo budowlane przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy).

Przechodząc natomiast na grunt podatku PCC, wskażmy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wynosi 2%.

Dla czynności przeniesienia prawa użytkowania wieczystego konieczna jest forma aktu notarialnego (zastrzeżona pod rygorem nieważności), co powoduje, że to notariusz pełniący funkcję płatnika pobiera podatek PCC i wpłaca go do urzędu skarbowego.

Możliwe jest przeniesienie w drodze umowy sprzedaży zarówno prawa użytkowania wieczystego, jak i prawa własności budynków wybudowanych na takim gruncie. Przedmiotem opodatkowania podatkiem PCC będzie zarówno prawo użytkowania wieczystego, jak i własność budynku. Podatek PCC obciąża kupującego.

Sprzedaż użytkowania wieczystego a VAT

Prowadząc rozważania na temat opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem PCC, koniecznie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy PCC nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług;
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,

Z treści przywołanego przepisu wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. 

Przy czym mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży, a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. 

W zakresie opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT wskażmy zatem, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przyjmując, że dostawa budynku korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy ww. przepisu, powstaje pytanie, jaki podatek powstanie w przypadku jednoczesnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że budynek stanowi odrębny przedmiot własności.

W tym przypadku kluczowe znaczenie będzie miała treść art. 29a ust. 8 ustawy VAT, gdzie podano, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Natomiast w myśl art. 29a ust. 9 ustawy VAT przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Przykład 1.

Pan Antoni będący użytkownikiem wieczystym prowadzi na gruncie działalność gospodarczą. W 2022 roku wybudował budynek magazynowy, który stanowi jego własność. W 2023 roku zawarł umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku. Czy kupujący w takim przypadku będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC?

W opisanym przypadku ani dostawa budynku ani też przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Pan Antoni będzie musiał opodatkować tę transakcję podatkiem od towarów i usług. To z kolei oznacza, że na mocy art. 2 pkt 4 ustawy PCC kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli przeniesienie prawa do użytkowania wieczystego – stanowiące na mocy art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT dostawę towarów – jest opodatkowane podatkiem VAT, to kupujący nie ma obowiązku zapłaty podatku PCC od takiego nabycia.

Analizując kwestię opodatkowania zakupu użytkowania wieczystego podatkiem PCC po stronie nabywcy, zawsze należy również zbadać, czy w danym przypadku mamy do czynienia z podatkiem VAT po stronie sprzedawcy. To bowiem powoduje, że transakcja zostaje wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów