0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 r. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym została znowelizowana w sposób zasadniczy. Zmiany te mają na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w zryczałtowanej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. Czy zaproponowane zmiany wpłyną na wzrost zainteresowania tej formy opodatkowania – nie wiadomo, ale z całą pewnością warto przyjrzeć się możliwościom jakie zostały oddane do dyspozycji przedsiębiorców. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, jednak bez pomniejszania go o koszty. Aby móc rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku, należy złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – pisemnie oświadczenie skierowane do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania, o wyborze tej formy opodatkowania.

Najważniejsze zmiany

  • Zmiana definicji wolnego zawodu – polega ona na poszerzeniu katalogu zawodów o psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych. 

Ponadto wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W obowiązującym stanie prawnym wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów, wykluczało kwalifikacje tej działalności jako wolny zawód. 

  • Zmiana limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 000 na 2 000 000 – Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności, jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

  • Zmiana w włączeniach z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - obecnie podatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników: osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

  • prowadzenia aptek,

  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

Oznacza to, że z listy usunięto informacje o działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11, świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.
W powyższym kontekście,  w szczególności wyeliminowania załącznika nr 2, należy uznać, że doszło do liberalizacji przepisów i rozszerzenia kręgu podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania.

  • Zmian stawek – w związku z nowelizacją doszło również do zmiany liczby stawek ryczałtu dla poszczególnych przychodów, obecnie ustawa przewiduje 8 stawek. Poza zmianą stawek, ich liczbą, doszło także do obniżenia niektórych stawek. Ponadto, nowelizacja doprowadziła do przyporządkowania poszczególnych przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas wyłączone były z tej formy opodatkowania, tj. w ramach wolnych zawodów innych niż wymienionych w dotychczasowej definicji wolnych zawodów oraz wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie.

Obniżenie stawki 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach oraz z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług. Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%
Przedsiębiorcy zapłacą na przykład 8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 5,5% od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych.

Korzyści z opodatkowania w formie ryczałtu

Podatnik korzystając w omawianej formy opodatkowania, ma prawo w niektórych przypadkach stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym, co jest dla niego bardziej opłacalne. Plusem ryczałtu ewidencjonowanego jest także uproszczona księgowość, a także możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2020.1905 t.j.

 

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów