Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja lokalu mieszkalnego - metody i stawki

Zarówno budynki mieszkalne, jak i lokale mieszkalne mogą stanowić środek trwały i tym samym podlegać amortyzacji. Jak ustalić ich wartość początkową? Jaka amortyzacja lokalu mieszkalnego powinna zastosowana? Wyjaśniamy poniżej.

Lokal mieszkalny - definicja

Pojęcia lokalu mieszkalnego oraz budynku mieszkalnego zostały wyjaśnione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie KŚT. Co ważne, podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT określono na podstawie PKOB.

Budynek mieszkalny to obiekty budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki sklasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Lokal mieszkalny to wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też i jego część obejmującą co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Lokal mieszkalny jako środek trwały

Lokal mieszkalny może stanowić środek trwały firmy, o ile spełnia wymogi stawiane w art. 22a ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią składnik majątku może być środkiem trwałym, jeżeli:

  • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • jest kompletny i zdatny do użytku,
  • przewidywany okres jego użytkowania jest dłuższy niż jeden rok,
  • będzie wykorzystywany jedynie do celów działalności gospodarczej lub przedsiębiorca odda go do użytkowania na podstawie umowy leasingu, dzierżawy lub najmu.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jako środek trwały podatnik ma obowiązek ująć w ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie. Jednak aby było to możliwe, należy określić jego wartość początkową.

Ważne!

W celu udokumentowania przyjęcia środka trwałego do użytkowania podatnik powinien sporządzić dokument OT.

Lokal mieszkalny - ustalenie wartości początkowej

Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia, co obrazuje poniższa tabela:

Sposób nabycia środka trwałego

Ustalenie wartości początkowej w oparciu na przepisach updof

Ustalenie wartości początkowej w oparciu na przepisach updop

odpłatne nabycie

cena nabycia

cena nabycia

częściowe odpłatne nabycie

cena nabycia powiększona o wartość przychodu określoną w art. 11 ust. 2b updof

cena nabycia powiększona o wartość przychodu określoną w art. 15 ust. 5a updop

wytworzenie we własnym zakresie

koszt wytworzenia

koszt wytworzenia

darowizna, spadek lub in. nieodpłatny sposób

wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości

wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości

wkład niepieniężny (aport) wniesiony do spółki niebędącej osobą prawną

a) wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c) wartość określoną zgodnie z art. 19 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie

a) wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

b) wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c) wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie

przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową

-

a) wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne,

b) wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były amortyzowane

otrzymanie w związku z likwidacją osoby prawnej

ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej

ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej

Tabela 1.Sposoby wyceny środków trwałych – opracowanie własne.