Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy rejestr dłużników należności publicznoprawnych

Uwaga, podatniku! Rząd planuje wprowadzenie kolejnego rejestru dłużników - należności publicznoprawnych. Takie plany zostały przedstawione w założeniach projektu ustawy o zmianie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Powodem wprowadzenia całkiem nowego rejestru jest brak kompleksowych rozwiązań dotyczących możliwości upubliczniania zaległości publicznoprawnych, a także ich bezpłatnego udostępniania.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych - funkcje

Według projektu założeń Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych będzie spełniał funkcje:

  • motywacyjną w dobrowolnej spłacie zobowiązań publicznoprawnych - rejestr będzie zawierał również dłużników, w stosunku do których zostanie dopiero rozpoczęte postępowanie egzekucji administracyjnej;
  • prewencyjną - czyli dostarczanie informacji dla podmiotów gospodarczych o wiarygodności płatniczej kontrahentów;
  • windykacyjną - mającą na celu wsparcie wierzycieli publicznoprawnych w działaniach przypominających o konieczności zapłaty zaległości podatkowych oraz innych należności;
  • wychowawczą - mającą na celu poprawę zachowań wobec państwa oraz wzbudzenie poczucia naganności wobec uchylania się od obowiązków publicznoprawnych.

Potrzeba uregulowania zasad funkcjonowania rejestru ustawą wynika bezpośrednio z Konstytucji RP. Według art. 51 ust. 5 zasady oraz tryb gromadzenia i udostępniania informacji określa ustawa. Dodatkowo informacje o zaległościach publicznoprawnych zostały objęte tajemnicą skarbową, celną lub określoną w przepisach szczególnych.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych - zakres informacji

Na początku funkcjonowania rejestru dłużników zostaną zgromadzone informacje na temat osób zalegających z uregulowaniem należności podatkowych, celnych oraz wynikających z przepisów karnych skarbowych - o wartości powyżej 500 zł. Wynika to z łatwego dostosowania obecnych systemów informatycznych organów podatkowych oraz służby celnej do wymogów automatycznego przepływu informacji. W następnej kolejności (za sprawą odpowiedniego rozporządzenia) katalog ten zostanie poszerzony o dłużników ZUS, czy też jednostek samorządu terytorialnego.

Co istotne, w rejestrze nie będą udostępniane informacje na temat należności pieniężnych, gdy odroczono termin ich płatności, rozłożono na raty lub wstrzymano decyzję dotyczącą danej należności. Dodatkowo w rejestrze będzie widoczna jedynie kwota należności głównej - bez kar pieniężnych, odsetek lub innych opłat.

Procedura wpisu dłużnika do rejestru

Wpisowi do Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych będzie podlegać jego imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania (lub siedziby), a także numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo znajdą się informacje na temat wierzyciela (nazwa oraz adres siedziby) oraz kwota należności - ogółem dla jednego wierzyciela.

Przed wprowadzeniem informacji o zaległościach podatnika wierzyciel będzie miał obowiązek poinformowania dłużnika o zagrożeniu wpisania go do rejestru - w formie odrębnego pisma. Dopiero po upływanie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez dłużnika wierzyciel będzie miał prawo do dokonania wpisu danego podatnika do rejestru. W tym okresie osoba zadłużona będzie miała możliwość dokonania dobrowolnej zapłaty należności lub wyjaśnienia okoliczności.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych natomiast będzie prowadzony w formie elektronicznej przez organ wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub organizację mu podległą. Dostęp do danych zapewni Biuletyn Informacji Publicznej, a korzystać będą mogły z niego osoby zainteresowanie za pośrednictwem internetu.