Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nowy rejestr dłużników należności publicznoprawnych

Uwaga, podatniku! Rząd planuje wprowadzenie kolejnego rejestru dłużników - należności publicznoprawnych. Takie plany zostały przedstawione w założeniach projektu ustawy o zmianie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Powodem wprowadzenia całkiem nowego rejestru jest brak kompleksowych rozwiązań dotyczących możliwości upubliczniania zaległości publicznoprawnych, a także ich bezpłatnego udostępniania.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych - funkcje

Według projektu założeń Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych będzie spełniał funkcje:

  • motywacyjną w dobrowolnej spłacie zobowiązań publicznoprawnych - rejestr będzie zawierał również dłużników, w stosunku do których zostanie dopiero rozpoczęte postępowanie egzekucji administracyjnej;
  • prewencyjną - czyli dostarczanie informacji dla podmiotów gospodarczych o wiarygodności płatniczej kontrahentów;
  • windykacyjną - mającą na celu wsparcie wierzycieli publicznoprawnych w działaniach przypominających o konieczności zapłaty zaległości podatkowych oraz innych należności;
  • wychowawczą - mającą na celu poprawę zachowań wobec państwa oraz wzbudzenie poczucia naganności wobec uchylania się od obowiązków publicznoprawnych.

Potrzeba uregulowania zasad funkcjonowania rejestru ustawą wynika bezpośrednio z Konstytucji RP. Według art. 51 ust. 5 zasady oraz tryb gromadzenia i udostępniania informacji określa ustawa. Dodatkowo informacje o zaległościach publicznoprawnych zostały objęte tajemnicą skarbową, celną lub określoną w przepisach szczególnych.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych - zakres informacji

Na początku funkcjonowania rejestru dłużników zostaną zgromadzone informacje na temat osób zalegających z uregulowaniem należności podatkowych, celnych oraz wynikających z przepisów karnych skarbowych - o wartości powyżej 500 zł. Wynika to z łatwego dostosowania obecnych systemów informatycznych organów podatkowych oraz służby celnej do wymogów automatycznego przepływu informacji. W następnej kolejności (za sprawą odpowiedniego rozporządzenia) katalog ten zostanie poszerzony o dłużników ZUS, czy też jednostek samorządu terytorialnego.

Co istotne, w rejestrze nie będą udostępniane informacje na temat należności pieniężnych, gdy odroczono termin ich płatności, rozłożono na raty lub wstrzymano decyzję dotyczącą danej należności. Dodatkowo w rejestrze będzie widoczna jedynie kwota należności głównej - bez kar pieniężnych, odsetek lub innych opłat.