0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą, której obroty wynoszą 180 000 zł oraz dodatkowo uzyskuję przychody z najmu prywatnego w wysokości 30 000 zł. Prowadzona przeze mnie działalność jest zwolniona z VAT ze względu na obrót nieprzekraczający 200 000 zł. Czy przychody z najmu wliczone są do limitu zwolnienia z VAT? Jakie ewentualnie kroki powinienem podjąć po przekroczeniu limitu obrotów?

 

Jeremi, Wola Michowa

 

Należy zwrócić uwagę, że do limitu obrotu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji do VAT, co do zasady nie wlicza się sprzedaży zwolnionej z podatku na mocy art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Jednak w tym przypadku został ustanowiony wyjątek na mocy art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.  

Mianowicie do wartości sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie nieprzekroczenia limitu obrotów w wysokości 200 000 zł nie wlicza się wartości:

1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  1. transakcji związanych z nieruchomościami,

  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W związku z powyższym przychody osiągnięte z najmu prywatnego należy doliczyć do limitu zwolnienia z VAT, jest to bowiem usługa związana z nieruchomościami.

W przedstawionej sytuacji obrót wyniósł 210 000 zł, w związku z czym przekracza on kwotę limitu zwolnienia z VAT. Zatem opodatkowaniu VAT podlega transakcja, która spowodowała przekroczenie limitu oraz wszystkie transakcje po niej następujące.

Dodatkowo konieczna jest rejestracja do VAT. Co do zasady rejestracja do VAT powinna zostać wykonana przed dokonaniem pierwszej transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT. W tym celu należy wykorzystać formularz VAT-R.

Więcej na temat rejestracji do VAT w artykule: Rejestracja do VAT - kiedy ją przeprowadzić?.

Wraz ze zmianą przepisów obowiązującą od stycznia 2017 podatnik zobowiązany jest składać co miesiąc deklaracje VAT-7 oraz opłacać podatek VAT.

Z kwartalnego rozliczenia VAT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

  • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów