0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny przedsiębiorcy, jeżeli nie mają własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem. Zgłoszenie nie wiąże się jednak z koniecznością opłacania wyższej składki zdrowotnej. Nie w każdej sytuacji objęcie ubezpieczeniem jest możliwe.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Kluczową kwestią jest określenie, kogo można uznać w tym przypadku za członka rodziny. Zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli zatem przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczenia niepracującego małżonka, który zarejestrowany jest jako bezrobotny – to nie będzie miał takiej możliwości. W tym przypadku bowiem istnieje inny tytuł do ubezpieczenia. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez Urząd Pracy, niezależnie czy przysługuje jej prawo do zasiłku.

Czy przedsiębiorcy będzie przysługiwać prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia niepracującej i niezgłoszonej jako bezrobotna narzeczonej? Odpowiedź brzmi - nie. Narzeczona nie jest bowiem uznawana za członka rodziny. Co ważne do ubezpieczenia zdrowotnego nie można również zgłosić rodzeństwa, rodziców, którzy nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też uczące się dziecko, jeśli ukończyło 26 rok życia.

Do ubezpieczenia zdrowotnego będzie mógł za to zgłosić przedsiębiorca swojego wnuka, jeżeli jego rodzice nie posiadają żadnego tytułu do ubezpieczenia.

Obowiązki formalne związane ze zgłoszeniem członka rodziny

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności. W tym samym czasie należy dokonać ewentualnego wyrejestrowania z ubezpieczenia osoby, która utraciła status członka rodziny. Dzieje się tak w szczególności w przypadku nabycia własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, prowadzenie działalności czy też zarejestrowanie jako bezrobotny).

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy zdrowotnej członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej, jak i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia, dokonuje się na druku ZUS ZCNA.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - prawo czy obowiązek?

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia jest obowiązkiem, który wynika wprost z art. 193 pkt. 6 ustawy zdrowotnej. Kto będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny, podlega karze grzywny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów