Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie w metodzie kasowej w świetle VAT

Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową to zazwyczaj małe jednoosobowe firmy bądź rodzinne przedsiębiorstwa. Podatnicy wybierający powyższą metodę rozliczania podatku od towarów i usług zazwyczaj prowadzą działalność usługową. Podatnicy rozliczający się metodą kasową świadczący usługi współpracują często z większymi podmiotami, świadcząc im swoje usługi. Mali podatnicy są więc podwykonawcami większych firm. Przeczytaj, jak wygląda odwrotne obciążenie w metodzie kasowej w świetle podatku VAT.

Metoda kasowa - zasady rozliczania podatku VAT

 

Zgodnie z art. 2 ust. 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), dalej jako „ustawa o VAT”, przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. 

W myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o VAT mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

  2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Podatnik, aby móc skorzystać z powyższej formy rozliczenia, musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”.

W przypadku gdy mały podatnik rozliczający się metodą kasową otrzyma zapłatę w części, powstanie u niego obowiązek podatkowy w tej części.

Podatnik rozliczający się metodą kasową rozpoznaje więc obowiązek podatkowy w innym okresie. Dla niego najważniejsze jest otrzymanie zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, a nie moment dokonania czynności sprzedaży towaru bądź wykonania usługi.

Odliczenie podatku naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,

  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b ustawy, jeżeli podatek naliczony wynika z faktury bądź dokumentu celnego, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę bądź dokument celny.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Tym samym, otrzymując fakturę od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, możemy ją rozliczyć dopiero w momencie dokonania zapłaty bądź częściowej zapłaty. W tym przypadku bowiem, jak to wyżej opisaliśmy, obowiązek podatkowy powstaje w innym momencie niż sprzedaż towaru bądź wykonanie usługi.