0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka dla pracownika a podatek od czynności cywilnoporawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Zatrudniam czterech pracowników. Ostatnio jeden z pracownikiem wystąpił z wnioskiem o pożyczkę, której mu udzieliłem. Czy taka pożyczka będzie podlegała opodatkowaniu?

Józef, Chojnice

 

Pożyczka udzielona pracownikowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 720 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczbę rzeczy oznaczonych co do gatunku lub określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę rzeczy tego samego gatunku lub tę samą ilość pieniędzy. Pożyczka obejmuje zatem zarówno umowy dotyczące pieniędzy, jak i innych rzeczy określonych co do gatunku.

Umowa pożyczki podlega PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) bez względu na to, czy jest odpłatna (z odsetkami czy innym wynagrodzeniem), czy też bezpłatna.

Jednak na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC opodatkowaniu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

1) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

2) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Natomiast w myśl ustawy o VAT udzielenie pożyczki za wynagrodzeniem (oprocentowaniem w postaci odsetek) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatnym świadczeniem usług. Stosownie bowiem do art. 8 ust. 1 tej ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Dlatego też należy uznać, że pożyczka dla pracownika nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej, sygn. ILPB2/436-329/12-2/MK, z 12 marca 2013 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka), zamierza udzielać swoim pracownikom, z pieniędzy pochodzących ze środków obrotowych Spółki pożyczek. Maksymalna kwota jednej pożyczki nie może przekroczyć kwoty 5000 zł. Kwota pożyczki dla jednego pracownika może w ciągu trzech lat może przekroczyć ww. kwotę. Umowy pożyczki zawsze zawierane będą, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki pieniężne będące przedmiotem umów pożyczek w momencie zawierania umów pożyczek znajdować się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności w zakresie udzielania pożyczek.

Reasumując, stwierdzić należy, że tutejszy Organ - zgodnie z przedstawionym we wniosku pytaniem nie rozstrzyga w niniejszej interpretacji, czy opisana przyszła umowa pożyczki z pracownikiem będzie objęta zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, jeżeli rzeczona czynność cywilnoprawna zostanie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie będzie korzystać ze zwolnienia od tego podatku, wówczas powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów