0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przesunięcie terminów rozliczeń oraz obowiązków dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa rząd podejmuje kroki, aby pomóc przedsiębiorcom w dopełnieniu różnego rodzaju obowiązków podatkowych w późniejszym terminie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze udogodnienia takie jak m.in. przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz innych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.

Dłuższy termin na złożenie deklaracji rocznych PIT i CIT

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wydłużonego terminu złożenia deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L. Termin podstawowy to 30 kwietnia 2020 r, obecnie wydłużony do 31 maja 2020 r. Złożenie deklaracji do końca maja będzie równoznaczne z wyrażeniem czynnego żalu, o którym mowa w art. 16 KKS, dzięki czemu przedsiębiorcy nie będą podlegać karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe za złożenie zeznania po 30 kwietnia.

Podobnie wydłużeniu uległ termin złożenia zeznania CIT-8 – podatnicy mają czas na rozliczenie roku 2019 do 31 maja 2020 r. Zarówno w przypadku PIT, jak i CIT wydłużeniu do końca maja uległ również termin płatności podatku wynikającego z zeznania rocznego.

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń 

Jeśli przedsiębiorcy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne przez COVID-19 (przy czym specustawa nie określa dokładniejszych warunków), to będą oni mogli skorzystać z prawa do przesunięcia terminu płatności zaliczek na PIT-4 pobranych w marcu i kwietniu z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty zaliczek wystąpi dopiero 1 czerwca 2020 r. Podstawowe terminy płatności zaliczek za marzec to 20 kwietnia, a za kwiecień – 20 maja.

Późniejsze wdrożenie nowego JPK_V7M i JPK_V7K

Termin wprowadzenia nowej struktury JPK_VAT a tym samym likwidacja deklaracji VAT przesuwany był sukcesywnie od zeszłego roku. Przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek składania nowego JPK przez czynnych podatników VAT dotyczył rozliczeń za:

 • kwiecień 2020 roku - w przypadku dużych przedsiębiorstw,,

 • lipiec 2020 roku - w przypadku pozostałych podatników (czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorców).

Co więcej, przedsiębiorcy obawiali się surowych kar (wynoszących 500 zł za każdy błąd) jakie mogły być na nich nakładane w związku z błędami w znajdującymi się w JPK w nowej strukturze. Niepokój ten związany był m.in. z szerokim zakresem szczegółowych informacji które musi zawierać nowa wersja pliku:

 • JPK_V7M - który zastąpi dotychczasową deklarację VAT-7 składaną przez podatników rozliczający VAT miesięcznie,

 • JPK_V7K - który zastąpi dotychczasową deklarację VAT-7K składaną przez podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Ostatecznie termin obowiązku wysyłki nowego JPK_VAT z deklaracją został przesunięty na skutek wejścia w życie przepisów składających się na tzw. tarczę antykryzysową.

Wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek złożenia pierwszego JPK_VAT z deklaracją do 25. sierpnia 2020 roku co oznacza, że obowiązek ten dotyczy rozliczenia za lipiec 2020 rok (bez względu na rozliczanie VAT za okresy miesięczne lub kwartalne).

Przesunięcie tego terminu nie tylko jest ułatwieniem dla przedsiębiorców w okresie pandemii, ale wydłuży czas niezbędny na przygotowanie systemów do wymogów stawianych przez nowy JPK np. obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT).

Nowa matryca stawek VAT dopiero od lipca

Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć również termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Dzięki temu, przedsiębiorcy nie muszą martwić się m.in. zmianą stosowanych stawek w systemach księgowych oraz dostosowaniem danych znajdujących się w modułach magazynowych oszczędzając czas i pieniądze.

Termin wdrożenia nowej matrycy stawek VAT został przesunięty z 1 kwietnia 2020 roku na 1 lipiec 2020 roku.

Na skutek przesunięcia terminu wdrożenia nowej matrycy stawek VAT, do 30 czerwca 2020 roku stosowane będą dotychczasowe:

 • przepisy ustawy o VAT,

 • przepisy wykonawcze do ustawy o VAT w zakresie stawek podatku,

 • dotychczasowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dla celów opodatkowania VAT, czyli PKWiU 2005.

Ponadto, wiążące informacje stawkowe tzw. WIS które zostały wydane do 30 czerwca 2020 r. będą zapewniały przedsiębiorcą ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Dłuższy termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy

1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące konsekwencji dokonania płatności o wartości powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy niż ten znajdujący się na białej liście podatników VAT. Przedsiębiorca mógł uniknąć negatywnych konsekwencji, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zapłaty zawiadomił o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Dzięki temu mógł on ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu i uniknąć solidarnej odpowiedzialności.

Tarcza Antykryzysowa, czyli kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom epidemii, wprowadziła wydłużenie terminu składania zawiadomień ZAW-NR, z 3 do 14 dni (Art. 15zzn nowelizacji ustawy o PIT).

Jak prawidłowo wypełnić ZAW-NR opisywaliśmy w artykule: Zawiadomienie ZAW-NR a wpłata na rachunek spoza białej listy!

Dłuższy termin złożenia deklaracji IFT-2R

31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Jednym z wprowadzonych w nim udogodnień jest wydłużenie terminu składania informacji IFT-2R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Podstawowy termin wypełnienia tego obowiązku mijał 31 marca – na mocy rozporządzenia został on przedłużony do 31 maja 2020 r. 

Obowiązek złożenia zeznania rocznego IFT-2R dotyczy przedsiębiorców, którzy w trakcie roku wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych, w tym usług reklamowych. Najczęściej występującymi usługami reklamowymi są te nabywane od Facebooka oraz Google Adwords. Przedsiębiorcy, którzy nie wypełnili obowiązku wysyłania informacji IFT-2R do urzędu skarbowego, będą mieli czas na jego dopełnienie do końca maja.

Przesunięcie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach

Zgodnie z ustawowym założeniem etapy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) mały odbywać się następująco:

 • od 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające minimalnie 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.),

 • od 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające minimalnie 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.),

 • od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające minimialnie 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.),

 • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników miały obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w pierwszej połowie 2020 roku. Termin zawarcia umowy o zarządzanie został jednak wydłużony z 24 kwietnia 2020 r. do 27 października 2020 r., a termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK – z 11 maja 2020 r. do 10 listopada 2020 r.

Zwolnienie z PCC umowy pożyczki zawieranej do 31 sierpnia 2020 r.

Rząd przewidział pomoc dla przedsiębiorców, którzy zawrą umowy pożyczki maksymalnie do końca sierpnia 2020 r. Pożyczkobiorcy będą zwolnieni z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), o ile w ich przypadku wystąpi pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Preferencja dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, a więc:

 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujących działalność gospodarczą;

 • wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przesunięcie terminu rejestracji do CRBR

Na skutek pandemii koronawirusa działanie wielu firm zostało sparaliżowane przez co przedsiębiorcy nie byliby w stanie wywiązać się z obowiązków rejestracyjnych przed upływem obowiązującego terminu. W związku z tym termin składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) został przesunięty o 3 miesiące.

Przedsiębiorcy mogą dokonywać rejestracji do CRBR do 13 lipca 2020 roku.

Należy mieć jednak na uwadze, że w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ustawodawca wprowadził wysoką karę za niewypełnienie obowiązku rejestracyjnego. W związku z tym przesunięcie terminu rejestracji uchroni firmy które jeszcze nie dokonały odpowiedniego zgłoszenia dając im niezbędny czas na wypełnienie odpowiednich formularzy bez konsekwencji finansowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów