0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe - podatkowe rozliczenie u ryczałtowców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego (stawka podatku 3%). Sprzedałam towar kontrahentowi z Niemiec, co udokumentowałam fakturą wystawioną w euro. Zapłatę również otrzymałam w tej walucie. Czy z tego tytułu powinnam ustalić różnice kursowe, a jeśli tak, to jaką stawką je opodatkować?

Agnieszka, Kraków

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT. Z kolei z art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również różnice kursowe.

Do przychodów tych stosuje się odpowiednio art. 24c ustawy o PIT. Różnica polega jedynie na tym, że w przypadku ryczałtowców ujemne różnice kursowe nie powiększają kosztów, lecz zmniejszają przychody uzyskane w okresie rozliczeniowym, w którym powstały różnice kursowe (art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

W celu przeliczenia wartości faktury wyrażonej w walucie obcej możliwe jest zastosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP lub kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. W przypadku zastosowania kursu EBC gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej innej niż euro, przeliczenia dokonuje się po kursie w odniesieniu do euro a następnie na złotówki. Jeśli faktura wystawiona jest w euro przeliczenia dokonuje się bezpośrednio na złotówki.

Jeżeli więc:

  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają dodatnie różnice kursowe,
  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia - powstają ujemne różnice kursowe.

Zarówno do dodatnich różnic kursowych wpisanych do ewidencji przychodów, jak i ujemnych różnic kursowych wpisanych do tej ewidencji ze znakiem minus należy zastosować tę samą stawkę ryczałtu, właściwą dla usługi, której te różnice kursowe dotyczą - 3%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów