0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż licencji na muzykę - jaka stawka ryczałtu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Forma opodatkowania działalności gospodarczej, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, charakteryzuje się różnorodnością stawek podatkowych. Ustalenie właściwej stawki podatku jest obowiązkiem podatnika, dlatego też tak istotne jest poprawne zinterpretowanie przepisów w kontekście danego stanu faktycznego. W naszym artykule rozpatrzymy jaką stawką ryczałtu powinna być opodatkowana sprzedaż licencji na muzykę.

Sprzedaż licencji na muzykę a przeniesienie praw autorskich

Przede wszystkim wskażmy, że wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że ustawa o zryczałtowanym podatku zawiera również autonomiczne definicje legalne pewnych pojęć, które również należy brać pod uwagę.

Rozpoczynając nasze rozważania, po pierwsze zauważmy, że art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5%, m.in. do przychodów z działalności wytwórczej.

Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy użyte w ustawie określenie „działalność wytwórcza” oznacza działalność, w której wyniku powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzona przez podatnika. Zgodnie natomiast z językowym znaczeniem „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc, wydzielać coś; powodować powstanie czegoś”.

Organy podatkowe akceptują możliwość zastosowania stawki 5,5% dla samodzielnie wytworzonych utworów muzycznych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 18 marca 2022 roku (nr 0114-KDIP3-2.4011.1208.2021.3.MT) czytamy, że podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, w której ramach komponuje autorskie podkłady muzyczne i sprzedaje je klientom indywidualnym lub poprzez sklep internetowy jako pojedynczy produkt na stronie sklepu internetowego, tzw. paczka plików mp3, może do osiąganych przychodów z wykonywania tego rodzaju działalności stosować stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku.

Podobnie też Dyrektor KIS w interpretacji z 26 kwietnia 2021 roku (nr 0115-KDIT1.4011.74.2021.2.MR) stwierdził, że przychody uzyskiwane ze sprzedaży wytworzonych (wyprodukowanych) plików mp3 będą opodatkowane 5,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku.

Jednakże należy mieć na uwadze, że w świetle prawa inaczej kwalifikowany jest przypadek przeniesienia praw autorskich, a inaczej przypadek udzielenia licencji.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

To zatem oznacza, że również i na gruncie prawa podatkowego udzielenie licencji będzie inaczej kwalifikowane niż przeniesienie praw autorskich do utworu muzycznego. Należy mieć na uwadze, że udzielenie licencji stanowi czynność zaliczaną do PKWiU 59.20.4 „Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych”. Dla tego rodzaju przychodów nie przewidziano żadnej szczególnej stawki podatku, więc zastosowanie będzie mieć stawka 8,5% dla ogółu działalności usługowej (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy). 

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora KIS z 8 maja 2023 roku (nr 0115-KDIT3.4011.97.2023.2.PS): „Z Pana opisu sprawy nie wynika, że jako autor dokonuje Pan sprzedaży utworów (np. za pośrednictwem własnego sklepu internetowego), a udostępnia Pan swoje utwory w formie licencji innemu wydawcy. Reasumując, należy stwierdzić, że nie można podzielić Pana stanowiska w zakresie możliwości zastosowania 5,5-procentowej stawki dla przychodów z tytułu produkcji i sprzedaży stworzonej muzyki”.

Przychody z tytułu udzielenia licencji do utworów muzycznych będą podlegały opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu. Natomiast jeżeli przedmiotem działalności podatnika będzie sprzedaż utworów muzycznych – rozumiana jako przeniesienie praw autorskich – to zastosowanie będzie mieć stawka 5,5%.

Sprzedaż licencji na muzykę a potencjalne stawki ryczałtu w ramach działalności gospodarczej

W świetle powyższego przychody uzyskiwane ze świadczenia usług polegających na odpłatnym udostępnianiu treści muzycznych mogą być – po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – opodatkowane 8,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast dla przychodów z działalności wytwórczej w zakresie muzyki zastosowanie znajdzie stawka 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Podkreślić trzeba, że nie jest to zamknięty katalog przypadków, ponieważ możliwe jest prowadzenie takiej działalności w zakresie utworów muzycznych, gdzie właściwą stawką będzie stawka 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy 3-procentowa stawka podatku ma zastosowanie do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów. Natomiast towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

W świetle powyższego, jeżeli podatnik kupuje utwory muzyczne od innych podmiotów i następnie je odsprzedaje, to w takim przypadku nie mamy do czynienia z działalnością wytwórczą, lecz z działalnością usługową w zakresie handlu, co uzasadnia zastosowanie stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład 1.

Pan Jeremi prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której ramach produkuje własne utwory muzyczne, a następnie sprzedaje je w sklepie internetowym. W zakresie swojej działalności również kupuje pliki mp3 z muzyką od innych artystów i odsprzedaje takie utwory w stanie nieprzerobionym. Jakie stawki podatku w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinien zastosować pan Jeremi?

W opisanym przykładzie zastosowanie będą miały dwie stawki podatku. Dla działalności w zakresie przeniesienia praw autorskich do własnych utworów muzycznych będzie to stawka 5,5% podatku. Natomiast dla przychodów z tytułu sprzedaży uprzednio nabytej muzyki będzie to stawka 3%.

Przykład 2.

Pani Daria prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której ramach udziela licencji do utworów muzycznych, które sama wyprodukowała oraz tych, które zakupiła od innych muzyków. Jakie stawki podatku w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinna zastosować?

W takim przypadku pani Daria będzie stosować tylko jedną stawkę podatku wynoszącą 8,5% w zakresie usług udzielania licencji do utworów muzycznych. Stawka ta znajdzie zastosowanie zarówno do licencji na własne utwory, jak i na utwory zakupione.

Działalność gospodarcza w zakresie zakupu i odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym utworów muzycznych będzie podlegać opodatkowaniu według 3-procentowej stawki podatkowej.

Z przedstawionej analizy wynika, że w zakresie przychodów z muzyki możliwe są różne przypadki i w zależności od okoliczności faktycznych będą obowiązywać różne stawki podatkowe w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kluczowe jest odróżnienie sytuacji, gdy dochodzi do przeniesienia praw autorskich, od przypadku udzielenia licencji do utworu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów