0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zastrzeżenie nazwy i logo - opłaty rejestracyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znak towarowy może przybrać formę nazwy czy też logo. Aby była możliwość korzystania z niego na wyłączność, należy go zastrzec w Urzędzie Patentowym. Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo firmy w Urzędzie Patentowym? Odpowiedź poniżej.

Znak towarowy – definicja

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym, w rozumieniu powyższego przepisu, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Ma on bezpośrednio odnosić się do określonego towaru (usługi) i wskazywać na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy; ma budować skojarzenia pomiędzy towarem a przedsiębiorcą, tak aby konsument, kierując się tymi skojarzeniami, mógł dokonać wyboru towaru pochodzącego od tego, a nie innego przedsiębiorcy.

Podstawową funkcją, istotą znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. 

Rolą znaku towarowego jest odróżnianie towarów w taki sposób, który nie wprowadza uczestników obrotu w błąd co do ich pochodzenia. Znakiem towarowym może być więc tylko oznaczenie, do którego używania można przyznać prawo wyłączne jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów lub usług

Znak ten przekazuje informacje o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku.

Przykład 1.

 • Przykład znaku towarowego graficznego:
  Znak towarowy graficzny może przybrać formę określonego rysunku, symbolu, bez dodatkowych elementów opisowych.
 • Przykład znaku towarowego słownego:
  Znak towarowy słowny jest to określony ciąg liter, słów.
 • Przykład znaku towarowego słowno-graficznego:
  Znak towarowy może przybrać formę rysunku, który zawiera również określone znaki słowne.

Zastrzeżenie nazwy i logo - opłaty rejestracyjne

Poniższa tabela prezentuje opłaty i koszty związane z zastrzeżeniem nazwy i logo firmy:

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość

opłat w zł

1

2

3

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)

 
 • w jednej klasie towarowej

450,00

 • za każdą następną klasę towarową

120,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

100,00

2

Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)

 
 • w jednej klasie towarowej

400,00

 • za każdą następną klasę towarową

120,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

100,00

3

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: **)

 
 • w jednej klasie towarowej

120,00

 • za każdą następną klasę towarową

100,00

4

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: **) i ***)

 
 • w jednej klasie towarowej

200,00

 • za każdą następną klasę towarową

150,00

5

Od wniosku o podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie

550,00

wydzielone ****)

6

Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – 

600,00

za każde prawo ochronne (art. 1621)

7

Od wniosku o odroczenie opłaty

60,00

8

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie

80,00

uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

9

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • w związku z wydanym postanowieniem**)

 

50,00

 • w związku z wydaną decyzją

100,00

 • w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu

1000,00

10

Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym

90,00

11

Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego

100,00

12

Za wyciąg z rejestru:

 
 • zawierający aktualny stan prawny

60,00

 • uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone

100,00

13

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa

60,00

14

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany

70,00

15

Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją

50,00

międzynarodową

16

Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy

500,00

chroniony wspólnym prawem ochronnym

17

Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego

200,00

18

Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego

600,00

19

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00

20

Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego

1000,00

21

Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego

600,00

22

Od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego

200,00

23

Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego złożonego po terminie

300,00

24

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres

300,00

II

Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)

 

1

Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług

400,00

Wyjaśnienia przypisów:

*) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku

towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.

****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

Powyższe kwoty wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów