0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych - od kiedy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenia to bardzo popularna forma umowy zawierana ze zleceniobiorcami. Co do zasady jest ona oskładkowana i tylko w niektórych przypadkach nie ma potrzeby opłacania składek społecznych z jej tytułu. Nowe zapisy Tarczy antykryzysowej wprowadzają jednak zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.

Tarcza 6.0 daje nową ulgę dla zleceń!

Jak wiemy, umowa zlecenia jest na ogół obciążona składkami społecznymi oraz składką zdrowotną. Nowe przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadzają jednak ulgę, dzięki której zlecenie nie będzie ozusowane. Nie będzie to następowało automatycznie – aby miało miejsce zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS-u.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Jeśli pracodawca zatrudnia zleceniobiorcę, może złożyć wniosek o zwolnienie go ze składek społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, Fundusz Solidarnościowego i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Aby móc złożyć wniosek, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim umowa musi być zawarta pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 marca 2021 roku, zaś przedmiot zawartej umowy powinien być związany z:

  • działalnością artystyczną – sztuka aktorska, estradowa, taneczna, cyrkowa, dyrygentura, wokalistyka i instrumentalistyka;
  • działalnością twórczą – sztuki plastyczne, literatura, muzyka, utwory audiowizualne, teatr, scenografia, reżyseria, lutnictwo artystyczne, sztuka ludowa;
  • działalnością techniczną – produkcja audiowizualna, produkcja i wystawianie wydarzeń artystycznych;
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.

Zwolnienie ze składek dotyczy umów zleceń, umów agencyjnych i umów o świadczenie usług za okres od stycznia 2021 do 30 kwietnia 2021 roku.

Poza tym, aby umowa była zwolniona ze składek, zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia oraz łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym złożono wniosek, nie może przekroczyć 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

Wniosek RZN

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych, konieczne jest złożenie wniosku – RZN. Może to zrobić zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Jeśli wniosek złoży zleceniobiorca, ma on obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę. Wniosek będzie można złożyć tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

Wniosek RZN zostanie udostępniony przez ZUS dopiero pod koniec roku. Należy go złożyć najwcześniej 1 stycznia 2021 roku, jest na to 7 dni od momentu zawarcia umowy zlecenia – po tym czasie nie zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Konsekwencje zwolnienia ze składek

Konsekwencją zwolnienia ze składek jest to, że nie są one ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Co ważne, w okresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne zarówno zleceniobiorca, jak i jego rodzina zachowują prawo do opieki zdrowotnej. Obowiązkiem płatnika składek w okresie zwolnienia jest przekazanie zerowych raportów imiennych za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych obowiązuje od   stycznia 2021 roku. Nie każde zlecenie zostanie objęte ulgą. Ważny jest przedmiot zlecenia, jego kwota oraz termin zawarcia umowy. Jeśli wszystkie kryteria zostaną spełnione, należy złożyć do ZUS-u stosowny wniosek, który powinien przekazać zleceniobiorca lub zleceniodawca. 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów