Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej

Samochód prywatny

Wydatki, jakie generuje wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów prowadzonej własnej działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca zaznaczył jednak, że w tym przypadku granicą kosztów jest kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tzw kilometrówki.

Co w przypadku sprzedaży prywatnego samochodu osobowego, który służył do celów prowadzonej działalności?

Przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu, należy zaliczyć do źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu, chyba że odpłatne zbycie rzeczy nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Wtedy też otrzymany przychód nie stanowi podstawy do opodatkowania, co potwierdzają podatkowe interpretacje indywidualne (np. interpretacja sygn. DG/415-IX/54-16/06, wydana przez Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy). Warto więc poczekać ze sprzedażą samochodu, aby uniknąć płacenia podatku dochodowego.

Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych

W przypadku sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności, musimy wziąć pod uwagę rozliczenia z tytułu podatku dochodowego oraz VAT jeśli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT.

Sprzedaż samochodu opodatkowana podatkiem dochodowym

Przepisy podatkowe nie przewidują przy sprzedaży samochodu zwolnień w zakresie podatku dochodowego. Przychód bezwzględnie podlega opodatkowaniu. Duże znaczenie ma jednak fakt czy samochód był w pełni zamortyzowany. Jeśli nie, to niezamortyzowana część auta będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

Sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT

Jeśli sprzedaży dokonuje podatnik VAT, a sprzedawany składnik majątku jest związany z prowadzoną działalnością opodatkowaną, to sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą VAT. Sprzedaż nowych samochodów podlega opodatkowaniu 23%.

Podatnik może być również uprawniony do wystawienia faktury ze stawką ZW, pod warunkiem spełnienia dwóch punktów opisanych w art. 13 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia wykonawczego VAT:

  • podatnikowi przy nabyciu samochodu przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku, ale nie więcej niż 6000 zł,
  • samochód był pojazdem używanym w myśl art. 43 ust. 2 ustawy o VAT - okres używania wyniósł co najmniej 6 miesięcy po nabyciu prawa do rozporządzania nim jak właściciel (w praktyce najczęściej od daty zakupu samochodu).

Zwolnienie z VAT należnego niesie jednak za sobą obowiązek dokonania korekty VAT, odliczonego przy nabyciu samochodu. Obowiązek taki nakłada na nas art. 91 ustawy o VAT. Jeśli podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu i z niego skorzystał, a następnie prawo to się zmieniło (poprzez sprzedaż pojazdu), to jest on zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT. W tym przypadku istotna jest wartość początkowa samochodu oraz data jego sprzedaży. Zgodnie z art. 91 pkt. 2 ustawy o VAT:

  • przy samochodach, których wartość nie przekroczyła kwoty 15000 zł dokonanie korekty będzie obowiązkowe w przypadku jego sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym został wydany do użytkowania,
  • przy samochodach, których wartość przewyższa 15000 zł dokonanie korekty będzie obowiązkowe przy sprzedaży w okresie 5 kolejnych lat po zakończeniu roku, w którym został przykazany do użytkowania.

Ponadto, obowiązek korekty obejmuje poszczególne lata pozostałe do upływu okresu korekty, a nie poszczególne miesiące.

Przy sprzedaży samochodu później niż w opisanych powyżej przypadkach, jesteśmy zwolnieni z obowiązku korygowania VAT odliczonego przy jego zakupie.

Zmiana zasad opodatkowania sprzedaży używanych samochodów firmowych od 2014 roku

Od stycznia 2014 roku sprzedaż wszystkich środków trwałych w tym samochodów, które były użytkowane do celów prowadzenia działalności gospodarczej podlega w pełnym zakresie VAT. Nie ma już znaczenia czy przy nabyciu podatnik miał prawo czy też nie do odliczenia podatku VAT.