0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego używanego w firmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istnieje wiele form wykorzystywania pojazdów w ramach działalności. Jedną z nich jest zakwalifikowanie samochodu do firmowych środków trwałych. Wiele wątpliwości wzbudza sprzedaż pojazdu stanowiącego firmowy środek trwały, w przypadku gdy był wykorzystywany w sposób mieszany i przysługiwało przedsiębiorcy 50-procentowe odliczenie podatku VAT. Sprawdź, jak wygląda opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności!

Samochód prywatny wykorzystywany w działalności

Wydatki związane z wykorzystywaniem prywatnego samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca zaznaczył jednak, że w tym przypadku granicą kosztów jest kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Ważne!

W zależności od rodzaju pojazdu i jego pojemności stosuje się różne stawki, które są wymienione w § 2.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dla roku 2017 przyjmuje się następujące wartości:

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla - 0,2302 zł,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motoroweru - 0,1382 zł.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Samochód jako środek trwały firmy

Przedsiębiorca może przekazać do majątku firmowego lub zakupić na potrzeby firmy samochód, który będzie stanowił środek trwały.
Przy klasyfikacji składnika majątku należy zweryfikować, czy spełnia on ustawową definicję środka trwałego, tzn.:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania
 • o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku
 • będzie wykorzystywany w celach związanych z prowadzeniem działalności lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

W takiej sytuacji wartość pojazdu stanowiącego środek trwały firmy zaliczana jest do kosztów w ramach odpisów amortyzacyjnych, a sam składnik majątku wykazuje się w ewidencji środków trwałych.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego

Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności

Przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności i rozliczanego na podstawie kilometrówki nie stanowi przychodu w ramach działalności gospodarczej. Potwierdzenie tego stanowiska odnaleźć można w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPTPB1/4511-116/15-4/SJ, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 2 czerwca 2015 roku, w której czytamy:

“(...) Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro samochód osobowy, wykorzystywany przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie podlegał ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jego odpłatne zbycie nie będzie generowało przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego należy bowiem kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) powołanej ustawy.(...)”

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykorzystywał w prowadzonej działalności prywatny pojazd i rozliczał koszty związane z jego użytkowaniem w ramach działalności na podstawie kilometrówki. Przedsiębiorca zakupił nowy pojazd, a stary został sprzedany. Po stronie podatnika pojawiło się pytanie, czy w związku ze sprzedażą pojazdu prywatnego, który był wykorzystywany w działalności, sprzedaż pojazdu należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności?

Nie, sprzedaż pojazdu prywatnego, który był wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności i rozliczany w oparciu o kilometrówkę dla celów PIT, nie wymaga wykazania i opodatkowania w ramach działalności.

Ważne!
Należy pamiętać, że sprzedaż majątku prywatnego przed upływem pół roku od daty zakupu skutkuje powstaniem przychodu prywatnego.

Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych

W przypadku sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności musimy wziąć pod uwagę rozliczenia z tytułu podatku dochodowego oraz VAT, jeśli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT.

Przepisy podatkowe nie przewidują przy sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały firmy zwolnień w zakresie podatku dochodowego. Przychód bezwzględnie podlega opodatkowaniu. Duże znaczenie ma jednak fakt, czy samochód był w pełni zamortyzowany, czy też nie. Jeśli samochód nie był w pełni zamortyzowany, to niezamortyzowana część wartości auta będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

Art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF:

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku (...) wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej (...) jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku (...), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości (...)

Jeśli sprzedaży dokonuje podatnik VAT, a sprzedawany składnik majątku jest związany z prowadzoną działalnością opodatkowaną, to sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą VAT. Sprzedaż nowych samochodów podlega opodatkowaniu 23%.

Przykład 2.

Pan Janusz prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT, sprzedał pojazd, który stanowił środek trwały firmy. Po stronie pana Janusza pojawiło się pytanie, czy taka sprzedaż powinna zostać wykazana w ramach prowadzonej działalności.

Sprzedaż środka trwałego firmy powinna być wykazana i opodatkowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Sprzedaż pojazdu będącego środkiem trwałym firmy należy opodatkować 23-procentową stawką VAT.

Ważne!

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu odliczania podatku VAT przy sprzedaży pojazdu firmowego konieczna może być korekta odliczonego podatku VAT. Więcej na ten temat w artykule: Przy sprzedaży samochodu musisz skorzystać z systemu korekty VAT.

Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały w systemie księgowości online - wFirma.pl

Fakturę dokumentującą sprzedaż środka trwałego w systemie sporządza się w zakładce: EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, gdzie należy zaznaczyć środek trwały, który chcemy sprzedać i z górnego menu wybrać SPRZEDAŻ.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego - majątek

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego - sprzedaż pojazdu

W chwili sprzedaży środka trwałego jego niezamortyzowana część staje się kosztem podatkowym. System automatycznie nalicza i księguje w dacie wystawienia faktury w koszty niezamortyzowaną część środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów