Poradnik Przedsiębiorcy

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego używanego w firmie

Istnieje wiele form wykorzystywania pojazdów w ramach działalności. Jedną z nich jest zakwalifikowanie samochodu do firmowych środków trwałych. Wiele wątpliwości wzbudza sprzedaż pojazdu stanowiącego firmowy środek trwały, w przypadku gdy był wykorzystywany w sposób mieszany i przysługiwało przedsiębiorcy 50-procentowe odliczenie podatku VAT. Sprawdź, jak wygląda opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności!

Samochód prywatny wykorzystywany w działalności

Wydatki związane z wykorzystywaniem prywatnego samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca zaznaczył jednak, że w tym przypadku granicą kosztów jest kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Ważne!

W zależności od rodzaju pojazdu i jego pojemności stosuje się różne stawki, które są wymienione w § 2.1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dla roku 2017 przyjmuje się następujące wartości:

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla - 0,2302 zł,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motoroweru - 0,1382 zł.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Samochód jako środek trwały firmy

Przedsiębiorca może przekazać do majątku firmowego lub zakupić na potrzeby firmy samochód, który będzie stanowił środek trwały.
Przy klasyfikacji składnika majątku należy zweryfikować, czy spełnia on ustawową definicję środka trwałego, tzn.:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania
 • o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku
 • będzie wykorzystywany w celach związanych z prowadzeniem działalności lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

W takiej sytuacji wartość pojazdu stanowiącego środek trwały firmy zaliczana jest do kosztów w ramach odpisów amortyzacyjnych, a sam składnik majątku wykazuje się w ewidencji środków trwałych.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego

Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności

Przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności i rozliczanego na podstawie kilometrówki nie stanowi przychodu w ramach działalności gospodarczej. Potwierdzenie tego stanowiska odnaleźć można w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPTPB1/4511-116/15-4/SJ, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 2 czerwca 2015 roku, w której czytamy:

“(...) Odnosząc się zatem do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro samochód osobowy, wykorzystywany przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie podlegał ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jego odpłatne zbycie nie będzie generowało przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego należy bowiem kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) powołanej ustawy.(...)”

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykorzystywał w prowadzonej działalności prywatny pojazd i rozliczał koszty związane z jego użytkowaniem w ramach działalności na podstawie kilometrówki. Przedsiębiorca zakupił nowy pojazd, a stary został sprzedany. Po stronie podatnika pojawiło się pytanie, czy w związku ze sprzedażą pojazdu prywatnego, który był wykorzystywany w działalności, sprzedaż pojazdu należy opodatkować w ramach prowadzonej działalności?

Nie, sprzedaż pojazdu prywatnego, który był wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności i rozliczany w oparciu o kilometrówkę dla celów PIT, nie wymaga wykazania i opodatkowania w ramach działalności.

Ważne!
Należy pamiętać, że sprzedaż majątku prywatnego przed upływem pół roku od daty zakupu skutkuje powstaniem przychodu prywatnego.