0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nasz pracownik podczas wykonywania prac w domu klienta zrzucił z szafki telewizor. Klient wezwał serwis naprawczy i obciążył nas kosztami naprawy. Czy wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonania usługi jest opodatkowana podatkiem VAT?

Karol, Człuchów

 

Jeśli Państwa firma jako usługodawca zostanie obciążona kosztami naprawy uszkodzonej przez Waszego pracownika maszyny, to uznać można, że rekompensata tego typu będzie traktowana jako wypłata odszkodowania z tytułu wadliwego wykonywania usługi i nie jest żadną z czynności opodatkowanych VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Za dostawę towarów uznaje się zaś przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Świadczenie usług jest zaś, jako reguła, opodatkowane, jeżeli jest odpłatne. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż nawet przy tak szerokiej przedmiotowo definicji usług nie wszystkie przypadki, gdy podatnik otrzymuje środki pieniężne od innej osoby, stanowią odpłatność za świadczenie usługi.

Z treści pytania wynika, że wypłacili Państwo odszkodowanie za zniszczony telewizor. Wypłatę takich kwot należy uznać za wypłatę odszkodowania. Nie podlega ono opodatkowaniu VAT, gdy nie jest związane z wykonaniem żadnej czynności, która miałaby charakter świadczenia ze strony kontrahenta zobowiązanego do takiego odszkodowania. Tym samym jeśli Państwa firma jako usługodawca zostanie obciążona kosztami naprawy uszkodzonego przez Waszego pracownika telewizora, to uznać można, że mamy do czynienia z wypłatą odszkodowania z tytułu wadliwego wykonywania usługi.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2016 r., nr IPPP2/4512-1232/15-3/AO, gdzie możemy przeczytać:

(…) Zagadnienie kar umownych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Artykuł 483 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

(…) jeżeli płatności o charakterze odszkodowawczym nie będą miały bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony podmiotu zobowiązanego, wówczas kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów