Poradnik Przedsiębiorcy

VAT przy samochodzie osobowym - ograniczenia w odliczeniu

Stan na styczeń 2014

W 2014 roku podatnicy mogą spodziewać się sporych zmian na gruncie podatku VAT. Najważniejsze z nich dotyczą samochodów. Polski ustawodawca chce bowiem wprowadzić w życie przepisy wstępnie zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Regulacje obowiązujące do końca 2013 roku

Do końca grudnia 2013 roku obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, która wprowadzała spore ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędów.

Przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie do 3,5 tony, podatnik może odliczyć jedynie 60% kwoty podatku VAT z faktury jednak nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Obostrzenia te obejmują nie tylko podatników nabywających samochody osobowe, ale również usługobiorców użytkujących je na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu.

Co ważne, powyższe ograniczenia nie dotyczą pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy, czyli:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim,

długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzoną w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. 

Odliczenie VAT od samochodów - zmiany w 2014 roku

Polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o możliwość stosowania odmiennych zasad odliczenia podatku VAT od samochodów. W odpowiedzi KE wydała projekt decyzji w tej sprawie. W oczekiwaniu na ostateczną jej wersję polscy podatnicy mogą sporo zyskać. Do momentu jej implementacji będzie bowiem obowiązywał art. 86a ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy o VAT, z którego jasno wynika, że ograniczenie w odliczeniu podatku VAT nie będzie dotyczyło  pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

W konsekwencji oznacza to, że podatnicy co do zasady będą mogli odliczyć całą wartość podatku VAT od samochodów z tzw. kratką, pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT (chodzi tu m.in. o homologację fabryczną).

 

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że jest to rozwiązanie przejściowe. Stosowanie przepisów określonych w znowelizowanej ustawie o VAT będzie występowało co do zasady do okresu, w którym wejdą w życie nowe regulacje.

Natomiast z projektu decyzji KE wynika, że wyraziła ona zgodę na to, aby polscy podatnicy mogli odliczyć 50% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu, który nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Prawo to będzie dotyczyło również WNT, najmu i leasingu samochodu. Ponadto ograniczenie w doliczeniu VAT-u dotknie także wydatków poniesionych na zakup paliwa do ich napędów oraz pozostałych związanych z ich bieżącą eksploatacją (naprawy, części, myjnia itp.).

Definitywnej decyzji Rady można spodziewać się z końcem roku 2013. Jednak wcielenie przepisów może trochę potrwać, polski proces legislacyjny jest bowiem dość zawiły. Regulacje najprawdopodobniej zostaną wprowadzone w życie w I połowie 2014 roku.