0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe niepodlegające wpisowi do KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z kontrahentami zagranicznymi, nie zawsze posiadają konto walutowe w celu dokonywania i otrzymywania przelewów za faktury. Należy się więc zastanowić, czy w wyniku płatności na konto w złotówkach przedsiębiorca będzie mógł naliczyć różnice kursowe. A także jak potraktować taką transakcję, gdy po przewalutowaniu przez bank otrzyma się inną kwotę za dostarczone towary czy wykonane usługi.

Różnice kursowe - kiedy powstają?

Zgodnie z art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe powstają, gdy:

  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa (różnice dodatnie) lub wyższa (różnice ujemne) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

  • wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa (różnice dodatnie) lub niższa (różnice ujemne) od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

 

Ważne!

W takiej sytuacji ujemne różnice kursowe należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. A dodatnie różnice kursowe powiększają przychód z działalności gospodarczej.

Kiedy różnice kursowe nie podlegają wpisowi do KPiR

Mogą się zdarzyć przypadki, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę w walucie krajowej (w złotówkach) dla kontrahenta zagranicznego, a płatność zostanie uregulowana w walucie obcej, np. euro. Wówczas bank dokona przeliczenia waluty według kursu obowiązującego w dniu jej wpływu na konto złotówkowe podatnika. Może wówczas dojść do różnicy miedzy przychodem wynikającym z wystawionej faktury w złotówkach a otrzymaną zapłatą. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku różnice kursowe nie powstaną.

 

Ważne!

Tym samym dla powstania różnic kursowych konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

  1. wystawienie faktury w walucie obcej,

  2. otrzymanie należności od kontrahenta w walucie obcej w terminie innym niż dzień wystawienia faktury.

 

Nie ma tutaj zastosowania art. 24c ustawy o PIT, a różnica, jaka powstała po przeliczeniu przez bank kwoty przelewu na złotówki, nie jest podatkową różnicą kursową, która będzie podlegać uwzględnieniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z tym, że przychód różni się od wpłaty po przeliczeniu na złotówki, sprzedawca otrzyma kwotę wyższą albo niższą od tej transakcji. Powstanie wówczas nadpłata albo niedopłata, ale nie będzie jej się odnosić do przychodów lub kosztów podatkowych, gdyż nie spełniają przesłanek powstania różnic kursowych. Jeśli powstanie niedopłata, można od kontrahenta domagać się wyrównania tej kwoty poprzez dopłatę należności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów