Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencjonowanie sprzedaży - wszystko co musisz wiedzieć!

Przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, nie prowadzą rejestrów zakupu i sprzedaży VAT. Nie oznacza to, że nie dokonują żadnych innych zapisów przychodów i ewidencjonowanie sprzedaży nie jest dokonywane. Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na obroty do 150 000 zł muszą prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli im określić przekroczenie kwoty limitu zwolnienia. Oprócz tego prowadzą inne ewidencje potrzebne do rozliczenia podatku dochodowego.

Ewidencjonowanie sprzedaży

Podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na wysokość obrotów są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Dotyczy to podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik zwolniony podmiotowo z VAT nie prowadzi ewidencji sprzedaży lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23 proc., bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

W ustawie o VAT nie wskazano jakie dane powinna zawierać taka ewidencja, ale przyjmuje się, że należy wskazać co najmniej:

 • dane podatnika,

 • okres którego ewidencja dotyczy,

 • datę sprzedaży,

 • kwotę sprzedaży w PLN,

 • kwotę sprzedaży narastająco w ciągu roku w PLN.

Ewidencjonowanie sprzedaży dzięki powyższej formie pozwala przedsiębiorcy na pilnowanie przekroczenia limitu zwolnienia z VAT.

Zwolnienie ze względu na wysokość obrotów

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się m.in:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, a także sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym, limit zwolnienia z VAT liczony jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku ze względu na obroty przekroczy kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Co ważne, istnieją również wyjątki, które nie pozwalają na korzystanie ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Dotyczy to podatników dokonujących m.in:

 • dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem m.in energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) czy wyrobów tytoniowych,

 • dostaw terenów budowlanych,

 • dostaw nowych środków transportu,

 • świadczących usługi prawnicze,

 • świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.