0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spłata rat w związku ze skróceniem okresu leasingu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawarłem umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres dwóch lat. W umowie była klauzula pozwalająca na wcześniejszy wykup pojazdu. Czy w takiej sytuacji koszty związane z wcześniejszym wykupem pojazdu z leasingu będą zwiększać wartość początkową pojazdu?

Ksawery, Zamordeje

 

Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy o PIT poprzez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT, aby uznać umowę za umowę leasingu operacyjnego, musi ona spełniać następujące warunki:

  • być zawarta na czas oznaczony,

  • czas ten powinien stanowić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, tj. pojazdy samochodowe,

  • określać sumę opłat pomniejszoną o VAT należny od wartości początkowej pojazdu,

Zgodnie z art. 23a pkt. 2 i pkt. 4 ustawy o PIT:

  • podstawowy okres umowy leasingu: rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie,

  • normatywny okres amortyzacji: to okres, w którym środek trwały jest amortyzowany, wynika z zastosowanej stawki amortyzacji zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych.

Zgodnie z zasadą ogólną opłaty ponoszone przez korzystającego z przedmiotu leasingu operacyjnego w czasie trwania umowy leasingu mogą zostać zaliczone do kosztów.

Co do zasady najkrótszy okres, na jaki może zostać zawarta umowa leasingu samochodu osobowego, to dwa lata, po tym okresie przedmiot leasingu operacyjnego może zostać wykupiony. Jednakże jeśli w umowie leasingowej zapisano, że możliwy jest wcześniejszy wykup pojazdu, to możliwe jest jego wcześniejsze wykupienie.

Pierwotnie umowa została zawarta na poprawny okres, w związku z czym wydatki zaliczone do kosztów w okresie trwania leasingu nie wymagają korekty - mogą być zaliczone do kosztów.

W odniesieniu do wyceny pojazdu stosuje się tę samą cenę, jak gdyby pojazd był wykupiony po pełnym okresie trwania umowy leasingowej. Opłacone wcześniej raty leasingowe nie zwiększają wartości pojazdu, należy je zaliczyć bezpośrednio do kosztów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów